عنوان شرکت مرکز مربوطه دوره شرکت وضعیت شرکت شناسه ملی
نوآوران الماس ایرانیان در صنعت مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد مقدماتی 14004826281 اطلاعات بیشتر
موسسه پایتون تیک اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی اطلاعات بیشتر
لورسا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی اطلاعات بیشتر
پنجره فولاد اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی اطلاعات بیشتر
ژئوپارک فناورانه سبزوار اداره مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار رشد اطلاعات بیشتر
مهدسرام پویاشرق اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد مقدماتی جاری 14011123023 اطلاعات بیشتر
صوفیا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
شرکت رویش سبز خاک اهوارایی اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد مقدماتی 14009545313 اطلاعات بیشتر
مهد سلامت و نشاط بزرگان اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد مقدماتی اطلاعات بیشتر
کویرتک فیلتر سربداران اداره مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار رشد مقدماتی 14009297610 اطلاعات بیشتر
توس راهبرد بنیامین مدیریت توسعه کسب و کار کارگزار 10380461637 اطلاعات بیشتر
رابر مدیریت توسعه کسب و کار کارگزار 10380572814 اطلاعات بیشتر
شرکت بین المللی رویش کارآفرینی آران مدیریت توسعه کسب و کار کارگزار اطلاعات بیشتر
موسسه همیاران حسابداری و مدیریت شرق مدیریت توسعه کسب و کار کارگزار 14004800589 اطلاعات بیشتر
کاوش الکترونیک وندا شرق مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد 14010273980 اطلاعات بیشتر
مهندسی پایش صنعت سناباد مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد جاری 14008092958 اطلاعات بیشتر
شرکت رایا ماشین شادیاخ اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد مقدماتی جاری 14010715914 اطلاعات بیشتر
شرکت مدیریت صادرات پژواک تجارت مدیریت توسعه کسب و کار کارگزار اطلاعات بیشتر
آموزشگاه چیستا مدیریت توسعه کسب و کار کارگزار اطلاعات بیشتر
پایاتوس آب رادین مدیریت توسعه کسب و کار کارگزار اطلاعات بیشتر
تعاونی روستایی سلامت پاژ کاخک اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
شرکت داروسازی مهر و ماه اداره مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار رشد جاری 14009819940 اطلاعات بیشتر
در شرف تاسیس عطا مهر صنعت اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
شزکت کاغذسازی پارس سیحون شرق اداره مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار رشد مقدماتی جاری 14009803272 اطلاعات بیشتر
پروژه های نیرو و اتوماسیون پاژ(پناپ) مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته جاری 14006455942 اطلاعات بیشتر
تهران طیور سبز اندیشان برتر مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته 14005586042 اطلاعات بیشتر
توسعه فناوری ازن تجهیز نوین اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد جاری 14010028580 اطلاعات بیشتر
شزکت کاغذسازی پارس سیحون شرق اداره مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار رشد مقدماتی خارج شده 14009803272 اطلاعات بیشتر
توسعه زیست بوم شکوفه های رها اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی 14011013149 اطلاعات بیشتر
الماس‌کاران آریا زمرد توس مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد 14008426556 اطلاعات بیشتر
مهندسی تجهیزات زمین مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد مقدماتی اطلاعات بیشتر
توسعه زیست بوم شکوفه های رها اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی اطلاعات بیشتر
بتاتیک، پلتفرم هوشمند مهارت سنجی مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
پویاراد توسعه ایرانیان مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد مقدماتی جاری 14008451686 اطلاعات بیشتر
رایکا گستران نوین توسعه ایلیا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی جاری 14011135619 اطلاعات بیشتر
رایا فناوران آهار شرق مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
سامانه لاوان ماندگار ساختمان مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد جاری 14009923415 اطلاعات بیشتر
در شرف تاسیس اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
رویان پیشرو نیکان طب مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد مقدماتی 14008307473 اطلاعات بیشتر
طاها طب طوس مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی جاری 14009701751 اطلاعات بیشتر
هوش پرداز پارستک رضوان مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی جاری 14010024840 اطلاعات بیشتر
گروه برنامه نویسی پاستا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
شرکت توسعه روستایی ارگانیک بجستان اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد مقدماتی جاری 14009701878 اطلاعات بیشتر
متحدان نیک نام ویرا مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد جاری 14008406561 اطلاعات بیشتر
تاروپود اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد مقدماتی جاری 14010799101 اطلاعات بیشتر
بازگشت به زندگی اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
پی‌‌جو داده خیام اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
سورن تک توس مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته جاری 10380369053 اطلاعات بیشتر
فرافن توس مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته جاری 10380252990 اطلاعات بیشتر
اسپادانا آرین توس مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد مقدماتی خارج شده 14006472953 اطلاعات بیشتر
الگوریتم نوین حافظ اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
شرکت دیدبان سیستم پویانگر پاژ مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد یافته جاری 14006392027 اطلاعات بیشتر
آژند فناور هیواد اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی جاری 14010378957 اطلاعات بیشتر
پترو آویژه توس مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
کنترل طرح فیدار توس مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد مقدماتی 14011019427 اطلاعات بیشتر
سریر فناور رهپویان منتظر مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد مقدماتی جاری 14009499220 اطلاعات بیشتر
شرکت افزار نیمه هادی سربداران اداره مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار رشد جاری اطلاعات بیشتر
نوین اندیشان صنعت کوثر آسیا مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد مقدماتی خارج شده 14007653987 اطلاعات بیشتر
اردوان اداره مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار رشد مقدماتی خارج شده 14007138431 اطلاعات بیشتر
سامانه هوشمند بنوبت اداره مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
پردازش های مالی پارت مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد یافته جاری 10320874334 اطلاعات بیشتر
تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد یافته جاری 14005438459 اطلاعات بیشتر
آریو رباتیک پویا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی جاری 14009035389 اطلاعات بیشتر
دنا نوا آزما اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی جاری 14010334390 اطلاعات بیشتر
سازه مرکب سبک سپاهان اداره مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
مشاورین کارآفرین ساسویه اداره مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار رشد 14009989743 اطلاعات بیشتر
در شرف تاسیس اسطوره اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
اداک صنعت تربت اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14010255224 اطلاعات بیشتر
فردید الکترونیک افرای اداره مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار رشد جاری 14008665240 اطلاعات بیشتر
نوین صنعت آفتاب سبزوار اداره مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار رشد جاری 14008305034 اطلاعات بیشتر
شرکت بین المللی پارت صنعت دیاموند اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد مقدماتی جاری 14008464626 اطلاعات بیشتر
مسیر طلبه اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
ایده گستران طرح نو خاوران مدیریت توسعه کسب و کار کارگزار خارج شده 14005655593 اطلاعات بیشتر
کانون قالبسازان مشهد مدیریت توسعه کسب و کار کارگزار 14008920533 اطلاعات بیشتر
مرکز نوآوری و کارآفرینی تک مدیریت توسعه کسب و کار کارگزار 10380620208 اطلاعات بیشتر
کیمیا محاسب شرق مدیریت توسعه کسب و کار کارگزار 14007192091 اطلاعات بیشتر
توسعه آلین صنعت بارثاوا مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد مقدماتی جاری 14007946298 اطلاعات بیشتر
شرکت پارس پویا صنعت چترا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد مقدماتی جاری 14006000030 اطلاعات بیشتر
تجهیزات اینترنت اشیا بهتیس اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد مقدماتی جاری 14010738291 اطلاعات بیشتر
پیشگامان اکسیر سبز آروند مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته جاری 14008689301 اطلاعات بیشتر
پادیاو مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
داده پردازی آموت مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی جاری 10380426969 اطلاعات بیشتر
آرکا پردازش افکار روشن نیک مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی جاری 14007171619 اطلاعات بیشتر
دژ مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان خراسان رضوی مدیریت توسعه کسب و کار کارگزار خارج شده اطلاعات بیشتر
رهیافت های هوشمند صدری ایرانیان مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد یافته خارج شده 10380665779 اطلاعات بیشتر
آرمان گستر افزون شرق اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
موسسه آموزشی سامانه مدیریت دانش فرهیختگان مدیریت توسعه کسب و کار کارگزار خارج شده اطلاعات بیشتر
رشدانا (شرکت کسب و کار نوآفرین رشدان نادین) مدیریت توسعه کسب و کار کارگزار خارج شده اطلاعات بیشتر
موسسه اندیشه پژوهان ادیب مدیریت توسعه کسب و کار کارگزار خارج شده اطلاعات بیشتر
در شرف تاسیس - افشین خاتم منش (نوین فناور سورنا) اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
پایاب صنعت پویا شرق اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
آژینه فرآور مواد آریا مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد مقدماتی جاری 14008460559 اطلاعات بیشتر
آریا صنعت پارس سورین فیدار مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
زرین پندار فن آور اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد مقدماتی جاری 14010557717 اطلاعات بیشتر
کشاورزی هوشمند افرای سرخ اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی جاری 14009440940 اطلاعات بیشتر
بسپار صنعت خاوران مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد مقدماتی جاری 14010003396 اطلاعات بیشتر
رها بوم هنر شرق اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی جاری 14010089628 اطلاعات بیشتر
اکسیر طب ستاره حیات مشهد مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد مقدماتی جاری 14006511440 اطلاعات بیشتر
ارمیا الکترونیک شرق اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
مبین آتی نگر یکتا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده 14006440530 اطلاعات بیشتر
در شرف تاسیس گل برفی اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
ویرا صنعت فجر طاهر اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14008583766 اطلاعات بیشتر
نجارپلاس مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
طیف نگار ایده آل اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد مقدماتی جاری 14010583225 اطلاعات بیشتر
آینده سازان سیتا کودک اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد جاری 14009381197 اطلاعات بیشتر
فناوری های نوین اقتصادی صدر اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14010662236 اطلاعات بیشتر
ایسان صنعت آرسام گستر اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی جاری 14010382031 اطلاعات بیشتر
نانو تصفیه سبز مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد مقدماتی 14009775402 اطلاعات بیشتر
صحرا شرق کیمیا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی جاری 14006947732 اطلاعات بیشتر
فناوری های شناختی تاو زعفران جام اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی جاری 14007398577 اطلاعات بیشتر
وسنا صنعت توس اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد جاری 14010157346 اطلاعات بیشتر
هوش ثروت دارا آفرین اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد جاری 14008243471 اطلاعات بیشتر
رسام شیمی کیمیا صنعت اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی خارج شده 14008193708 اطلاعات بیشتر
کاوش فناور فراکارتوس اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد جاری 14009060107 اطلاعات بیشتر
هیوا فناورپاژ اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی جاری 14010354857 اطلاعات بیشتر
آرکاشیمی مهام گستر مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد مقدماتی جاری 14008436681 اطلاعات بیشتر
مانا تدبیر اوا تک مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد یافته 14005304514 اطلاعات بیشتر
نادین سیال صنعت توس مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد مقدماتی خارج شده 14009828660 اطلاعات بیشتر
صدای رادان الکترونیک شرق مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی جاری 14008327016 اطلاعات بیشتر
پیشگامان فناوری دانش رایبد مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی جاری 14009560658 اطلاعات بیشتر
مطاب اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
باتیس طب پارس اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی جاری 14004489005 اطلاعات بیشتر
شرکت گیاهان دارویی و گل محمدی فریمان اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی جاری 14007408705 اطلاعات بیشتر
آرتا پرگاس فیدار مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد جاری 14010444329 اطلاعات بیشتر
بین المللی آرای سینا رایا سانا مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد مقدماتی 14009224027 اطلاعات بیشتر
آزمون پژوهان برق توس مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد مقدماتی جاری 14009038630 اطلاعات بیشتر
آتی ناب ویهان اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
فضل دارو خیام خراسان اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد جاری 14007784439 اطلاعات بیشتر
سیما طراحان مبتکر توس مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد جاری 14008887885 اطلاعات بیشتر
الکتروپویانمای خیام اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده 14008848094 اطلاعات بیشتر
پاردیکان سرو مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد یافته جاری 10380592657 اطلاعات بیشتر
یکتا بهین گوهر ناب اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده 14009268428 اطلاعات بیشتر
هوشمند فناوران سلامت گستر چابک مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد مقدماتی جاری 14009083658 اطلاعات بیشتر
به پو الکترونیک شایان مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد مقدماتی جاری 10380373808 اطلاعات بیشتر
درشرف تاسیس -سیدطاها طالبیان اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
آوای همراه هوشمند هزاردستان مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد یافته جاری 14003825422 اطلاعات بیشتر
شرکت الماس کاوان جاذبه دانش (سهامی خاص) مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد یافته جاری 14008954511 اطلاعات بیشتر
پردازش های هوشمند ناوش آریا مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد یافته جاری 14006704437 اطلاعات بیشتر
نوید ارتباط پایدار ایرانیان مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد یافته جاری 14007601982 اطلاعات بیشتر
پیشگامان موج تلفن همراه مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد یافته جاری 10380468287 اطلاعات بیشتر
مانا ندبیر آوا تک مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد یافته جاری 14005304514 اطلاعات بیشتر
راه کارهای دیجیتال پاسارگاد مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد جاری 14009677372 اطلاعات بیشتر
آنیک سامان ساز سلامت مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد مقدماتی جاری 14008478278 اطلاعات بیشتر
شرکت پایا نیرو بهارستان مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد خارج شده 10380537941 اطلاعات بیشتر
بهپاک کالا خراسان اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد جاری 14009994120 اطلاعات بیشتر
سبنا پردازش حسیب مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد جاری 14009084984 اطلاعات بیشتر
شرکت امید گستران ورنا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد جاری 14009186393 اطلاعات بیشتر
سامانه های ابری ابریشم توس مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی جاری 14010018737 اطلاعات بیشتر
نوین آشیان مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
تجهیزات صنعتی افرا ونداد ایرانیان مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد جاری 14009409137 اطلاعات بیشتر
تیوا صنعت شرق مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته جاری 10380370201 اطلاعات بیشتر
پیشگامان رایا سیستم شرق اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
شرکت توسعه کشت وصنعت دارویی کودنا گل شرق اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
ایده پردازان افق نوین صدرا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد جاری 14009442859 اطلاعات بیشتر
رها شیمی سناباد اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی خارج شده 14009360320 اطلاعات بیشتر
پرسا پرورش سبک زندگی آتیه اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده 14009483556 اطلاعات بیشتر
چوبچین اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
شرکت مهندسی زیست فناوران اندیشه رستاک مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد جاری 14009224941 اطلاعات بیشتر
ویرا سطح دکاموند مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد مقدماتی خارج شده 14008629361 اطلاعات بیشتر
شرکت صنایع پخت مشهد مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته جاری 10380233670 اطلاعات بیشتر
آباد دشت ارکیده سبز اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14009953968 اطلاعات بیشتر
شرکت در شرف تاسیس "نوین درمان" اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
شاه گل گیاه تربت اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14009776568 اطلاعات بیشتر
رهپویان صنایع الکترونیک میراث اقبال اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد 14010279037 اطلاعات بیشتر
امداد طب پویا مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد مقدماتی خارج شده 14008052297 اطلاعات بیشتر
دانا فارمد شرق مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد مقدماتی جاری 14008798126 اطلاعات بیشتر
راه ارتقاء و شکوفایی اندیشه اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد جاری 14009071271 اطلاعات بیشتر
کیان مهر تجارت الکترونیک پایدار اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
آرمان حامی طبیعت آویژه اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد جاری 14008983679 اطلاعات بیشتر
سلامت اندیشان تدبیر مهر آفاق اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی جاری 14010173040 اطلاعات بیشتر
آزما کاوان تدبیر شرق اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد جاری 14009735271 اطلاعات بیشتر
در شرف تاسیس - حجت اله دهسنگی اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
پویا پردازش اترس کیان اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده 14009318003 اطلاعات بیشتر
کوهیار صدارت پارسیا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده 14006314567 اطلاعات بیشتر
لاروسایکل اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
پارس اکسون نانو فناور اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده 14009885403 اطلاعات بیشتر
نوآوران نقشه راه هوشمند آریا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14010112892 اطلاعات بیشتر
در شرف تاسیس جوپارت اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
زیست دانش نوآور آریا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14009885475 اطلاعات بیشتر
تولیدی ایده محور تفتان تجهیز اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14010073894 اطلاعات بیشتر
پیشرو فناوران دانش کوشا پارسیان مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد اطلاعات بیشتر
احیا درمان پیشرفته مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته جاری 10102806611 اطلاعات بیشتر
بوم نوآوران فیدار ساسویه اداره مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار رشد مقدماتی خارج شده 14007794657 اطلاعات بیشتر
نیک فناوران کیان شرق اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد جاری 14009686663 اطلاعات بیشتر
سفیر بهار بینالود اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد جاری 14009745831 اطلاعات بیشتر
شرکت صنایع کیان ترانسفو خراسان پردیس‌های بیرونی رشد جاری 10380417663 اطلاعات بیشتر
تجهیزات ابزار آزمای خاورمیانه مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته جاری 14007111191 اطلاعات بیشتر
سیما نگر آریا سنا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار رشد جاری 14008678893 اطلاعات بیشتر
زیست کود سازان ارغوان اداره مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار رشد جاری 14007610952 اطلاعات بیشتر
آریاز ایده گستر اسرار اداره مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار رشد جاری 14008743697 اطلاعات بیشتر
برنافراگیرپیشتاز اداره مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار رشد 14008288630 اطلاعات بیشتر
نواندیشان جوان اداره مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
مدیریت و مشاوره کسب و کار بهار اداره مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار رشد جاری 14009834754 اطلاعات بیشتر
گروه صنعتی آرتیمان اداره مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار رشد جاری 14007657218 اطلاعات بیشتر
گسترش صنایع آذربرزین اداره مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار رشد جاری 10380170456 اطلاعات بیشتر
پیشگامان انتقال فناوری رضا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار رشد جاری 14009065781 اطلاعات بیشتر
سیمرغ الکترونیک اسرار اداره مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار رشد جاری اطلاعات بیشتر
گسترش حرفه ای های رسانه فیروزه مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد جاری 14007682196 اطلاعات بیشتر
هوشمند شهاب تدبیر گستر اداره مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار رشد جاری 14009224464 اطلاعات بیشتر
پردازش سیرآفاق اداره مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار رشد جاری 14004287165 اطلاعات بیشتر
شرکت باغ موزه آداب وآیین کویر اداره مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار رشد جاری 14007866155 اطلاعات بیشتر
فنی مهندسی آدلان پایا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار رشد جاری 14008193770 اطلاعات بیشتر
سامانه جهانی لوح دل بارمان اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده 14007746910 اطلاعات بیشتر
هوشمند سازان نگار پرداز ایلیا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار رشد جاری 14007527446 اطلاعات بیشتر
ویرا کانیار کوشا نوین اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد جاری 14010440705 اطلاعات بیشتر
ایده پردازان الکترونیک البرز مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد جاری 14006460218 اطلاعات بیشتر
شمس آزما پیشرو طب مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد 14008227915 اطلاعات بیشتر
تیتان صنعت کانی گستر شرق مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد جاری 14008482885 اطلاعات بیشتر
نوآوران فرایند و داده (نوفرداد) مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
آراد تک مشعل آرتا مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد مقدماتی جاری 14009831538 اطلاعات بیشتر
عصر نوآوران دایان مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی جاری 14008778490 اطلاعات بیشتر
فن آوری اطلاعات مهاب مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی جاری 10380430010 اطلاعات بیشتر
درشرف تاسیس آقای کمالی اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
مهر افروزان به آرام اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده 14008871792 اطلاعات بیشتر
سوداساز اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
بهداد اندیش دادگستر سپید اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد مقدماتی جاری 14005516440 اطلاعات بیشتر
پیشران توسعه فناوری خواجه نصیر اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد جاری 14010057204 اطلاعات بیشتر
نوین مرهم اکسیر بارثاوا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد جاری 14008754941 اطلاعات بیشتر
در شرف تاسیس لعاب زرین اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
پارس تکین آهن دانش بنیه مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته جاری 14006003051 اطلاعات بیشتر
آرمان تجارت مدیترانه مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد مقدماتی خارج شده 14008925236 اطلاعات بیشتر
صنایع چینی و سرامیک سرام شرق شهریار اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد جاری 14010258094 اطلاعات بیشتر
فرداد آزمای طوس مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد مقدماتی خارج شده 14008290486 اطلاعات بیشتر
پیام آوران هنر و فناوری شرق مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد جاری 14007609903 اطلاعات بیشتر
صنعت خودرو مهیار الکترونیک آراد اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14009313543 اطلاعات بیشتر
مهام الکترو تجهیز مانا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14009567348 اطلاعات بیشتر
شادان تخمیر خراسان مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد جاری 14008853003 اطلاعات بیشتر
در شرف تاسیس-تولید پروتئین 65درصد از آب پنیر اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
آینده سازان نانوفناوری عصر جدید اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد جاری 14010281526 اطلاعات بیشتر
فنی و مهندسی هوگون الکترونیک اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
آسفالت راهسازان بردیا مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد مقدماتی خارج شده 14008464075 اطلاعات بیشتر
گروه بین الملل توسعه بازار سفیران صادرات نوید اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد خارج شده 14008415789 اطلاعات بیشتر
سامان نقشه برداران کارآزموده اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14009201686 اطلاعات بیشتر
آذین آرای سرآمد صنعت مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد مقدماتی خارج شده 14008744928 اطلاعات بیشتر
شبکه ارتباطات ارتاک توسعه مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی جاری 10380526950 اطلاعات بیشتر
ویرادادپرداز آتیه پندار مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی خارج شده 14007863610 اطلاعات بیشتر
گروه نرم افزاری سافت دکور مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
آرتا کیمیا توس اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد جاری 14009392933 اطلاعات بیشتر
ارتباطات دایره طلایی ایرانیان مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد جاری 14008667334 اطلاعات بیشتر
رایا رهاورد رسپینا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد خارج شده 14009244430 اطلاعات بیشتر
پالایش ماکان فیروزه خراسان اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد جاری 14006534520 اطلاعات بیشتر
شایلین پلیمر طوس اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14009729855 اطلاعات بیشتر
هوشمندفناوران مهام اندیش فرتاک اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد جاری 14008714772 اطلاعات بیشتر
- اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
تجهیزات الکترونیک مشهد فجر ویرا مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد 14009843971 اطلاعات بیشتر
راشا طب برنا تجهیز اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14008969052 اطلاعات بیشتر
تصویرسازان اندیشه پارس مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد مقدماتی خارج شده 14009209339 اطلاعات بیشتر
کشت و صنعت زرپران یگانه اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14009295321 اطلاعات بیشتر
نوین الکترونیک ایده آل شرق اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14009084454 اطلاعات بیشتر
سس اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
نگاه نو سبز فرتاک اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی خارج شده 14008387144 اطلاعات بیشتر
شرق صنعت نیشابور مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته جاری 10380023709 اطلاعات بیشتر
پارس پویا کنترل بینالود مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته جاری 10380189138 اطلاعات بیشتر
دنیای هوشمند آوا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد 14009305141 اطلاعات بیشتر
فناوریهای هوشمند توانبخشی فن آسا مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد جاری 14007928024 اطلاعات بیشتر
زیست پردازش آریا مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد مقدماتی خارج شده 14007505810 اطلاعات بیشتر
آروین حکمت آسیا مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد مقدماتی خارج شده 14009625933 اطلاعات بیشتر
اطلس پترو پویش پاژ مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد جاری 14006239676 اطلاعات بیشتر
آراگوهر عقیق گستر اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
آذر زیست انرژی پارس مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد مقدماتی خارج شده 14008250570 اطلاعات بیشتر
آریا راه کاو مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
گروه صنعتی رهپویان انرژی کاویان مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد خارج شده 14004206075 اطلاعات بیشتر
پرنیان بایگ اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
افق انرژی صدرا مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد جاری 14009237744 اطلاعات بیشتر
نوآوران الکترونیک هوشمند ایرانیان مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی خارج شده 14008861141 اطلاعات بیشتر
سحاب صنعت فکر طلایی اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد خارج شده 14008745460 اطلاعات بیشتر
سارنگ پودرپایدار نوین اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد خارج شده 14008841518 اطلاعات بیشتر
مهندسین مشاور دانش بنیان هیدروتک توس مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد یافته جاری 10380358763 اطلاعات بیشتر
مبین گوهر آزمای فرآور (مگافرآور) مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته جاری 14004078952 اطلاعات بیشتر
پلیمرسازان سرزمین سبز اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
پیشگامان گسترش متن باز مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد یافته جاری 10380604728 اطلاعات بیشتر
حافظان سلامت گیاه ویرا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی جاری 14008977380 اطلاعات بیشتر
پدیده صدراب پایا مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته جاری 10380594298 اطلاعات بیشتر
ویدا سیستم ایرانیان اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد جاری 14007847079 اطلاعات بیشتر
بزرگمهر منیر سورن مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته جاری 14005290154 اطلاعات بیشتر
در شرف تاسیس اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
بوژان فن آور هورتاش مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد مقدماتی خارج شده 14007597735 اطلاعات بیشتر
دانش آوران نور ونداد مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد جاری 14009999182 اطلاعات بیشتر
توسعه کسب و کار جستجوگران آسایش آذین مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی خارج شده 14009012790 اطلاعات بیشتر
زرپران پاک نژاد غفاری اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14009224830 اطلاعات بیشتر
فرابین حافظ پارس اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14009713359 اطلاعات بیشتر
ماشین سازی فرتاک تاو خراسان اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد جاری 14009583888 اطلاعات بیشتر
خانه هوش خلاق کودک و نوجوان شریف گناباد اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد خارج شده 14008768745 اطلاعات بیشتر
رایان پردازش ارتباط بی انتها مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد یافته خارج شده 14004408390 اطلاعات بیشتر
نوین سازان فناوری هرمز اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد جاری 14008790772 اطلاعات بیشتر
سنجش ره آورد نیکان سناباد مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد جاری 14007280701 اطلاعات بیشتر
یکتا نانو فناوران طوس مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد جاری 14006810512 اطلاعات بیشتر
سنجش از دور و مدیریت داده موج نگار خاوران مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد مقدماتی خارج شده 14008758337 اطلاعات بیشتر
در شرف تاسیس نرم افزار پیمانکاری عمرانی اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
توسعه کشت و صنعت فرنیک اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد جاری 14009025291 اطلاعات بیشتر
همتا تجارت ایرانیان فردا مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی خارج شده 14008446268 اطلاعات بیشتر
نوآوران بسپار بیژن یورد اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد جاری 14008704174 اطلاعات بیشتر
بهین رهاورد جاده ابریشم اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
توس درمان طب مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته جاری 10380452614 اطلاعات بیشتر
یکتا پردازش پژواک مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد جاری اطلاعات بیشتر
دیبا تجارت شهریار مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی خارج شده 14008003563 اطلاعات بیشتر
دگرگون گربادونورتوس اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد خارج شده 14005854293 اطلاعات بیشتر
نهاده آزمون رویش نوین اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14008011186 اطلاعات بیشتر
توسعه فناوری نوین نانو مقیاس مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد 14004464508 اطلاعات بیشتر
پیشرو پژوهان کربن ققنوس مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد مقدماتی خارج شده 14008054120 اطلاعات بیشتر
در شرف تاسیس اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده 14000000000 اطلاعات بیشتر
سویاب گستر خراسان مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد جاری 14007650630 اطلاعات بیشتر
طعم گستر شهد الوند اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد 14008543850 اطلاعات بیشتر
نگین الکترونیک صنعت داتیس اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد جاری 14000000000 اطلاعات بیشتر
تابان دندان سینا شرق اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد خارج شده 14000000000 اطلاعات بیشتر
فروزان دژ شرق تربت اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14007973985 اطلاعات بیشتر
خاورنهال شرق آریا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14007885816 اطلاعات بیشتر
ساتر صنعت الکترونیک باراد اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14007679700 اطلاعات بیشتر
اندازه گیران امواج قدرت آروند مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد مقدماتی خارج شده 14008960696 اطلاعات بیشتر
پایا گستر بوژان اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد 14008614533 اطلاعات بیشتر
تدبیگران اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
توسعه کشاورزان هوشمند دانیار (سهامی خاص) اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد خارج شده 14008938725 اطلاعات بیشتر
بهین صنعت سبز صدرا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد جاری 14008739571 اطلاعات بیشتر
اریا صنعت سازه بارثاوا مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد جاری 14004205488 اطلاعات بیشتر
آرسین پرداز آرنیکا مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی خارج شده 14009482667 اطلاعات بیشتر
بستر تجارت الکترونیک اسپاد مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد جاری 14008667640 اطلاعات بیشتر
صدرا سیاوش شرق اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14008669490 اطلاعات بیشتر
نانو آداک پارس طلایی اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد جاری 14008478468 اطلاعات بیشتر
آذرین سفال صنعت پویان اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد جاری 14009174914 اطلاعات بیشتر
زیست بوژان شرق اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
نانو پالایش پارس کیان اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14007392679 اطلاعات بیشتر
آروند سیستم ایمن کیا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14007257106 اطلاعات بیشتر
پرتو آزمون رهیافت نو اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی خارج شده 14008042444 اطلاعات بیشتر
فن آوران پویا پاک رضوان مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد مقدماتی خارج شده 14008644810 اطلاعات بیشتر
تک رایانه پردازش بارثاوا مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی خارج شده 10380514819 اطلاعات بیشتر
هوشمند پشرو فیدار اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده 14008466730 اطلاعات بیشتر
آوای هوشمند آدم و حوا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد جاری 14009574490 اطلاعات بیشتر
آرسس صنعت پاسارگاد مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد مقدماتی خارج شده 14007867220 اطلاعات بیشتر
الکتروپویانمای خیام اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
پژوهش انرژی سولار مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد خارج شده ۱۰۳۸۰۵۵۶۷۶۴ اطلاعات بیشتر
مبتکران نوین پزشکی سپهر مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد 14006863936 اطلاعات بیشتر
کوهیار صدارت پارسیا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده 14000000000 اطلاعات بیشتر
عامل های هوشمند دانای درنیکا مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد جاری 14008923458 اطلاعات بیشتر
نام آوران فناوری اطلاعات پرنیا (هلپیکال) مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد جاری 14008660319 اطلاعات بیشتر
نیوار کار مهند توس مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد جاری 14005424771 اطلاعات بیشتر
توسعه گران صنعت مجازی آسیا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد جاری 14009234722 اطلاعات بیشتر
مبنا ( مرجع بهبود نگرش انسان) اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
هامان بذر ره آورد دانش اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد جاری 14008543090 اطلاعات بیشتر
iOTING Proximity Marketing مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
پایا توس آب رادین اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد جاری 14007552221 اطلاعات بیشتر
بوم توسعه ایده پردازان دایا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14008022640 اطلاعات بیشتر
هیبرید چرخ مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
آرایشی آرینا تیوا آذین اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد جاری 14008053872 اطلاعات بیشتر
امین دیتا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
ابر سلامت هوشمند سینا مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد جاری 14006834777 اطلاعات بیشتر
بهینه سازان صنعت و اتوماسیون رادمهر اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده 14002234565 اطلاعات بیشتر
سورین صنعت شادیاخ اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد جاری 14006775098 اطلاعات بیشتر
شرکت طراحی مهندسی مشهد تدبیر مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته جاری 10380270978 اطلاعات بیشتر
آرمان نیرو پایاگستران پاژند مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد جاری 14005977920 اطلاعات بیشتر
کارینا صنعت فرتاک اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد خارج شده 14007726890 اطلاعات بیشتر
ایده پردازان سپهر پاژ مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد جاری 14007732696 اطلاعات بیشتر
افق روشن صحرا مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته جاری 10380384875 اطلاعات بیشتر
پویشگران طرح سبز سپنتا مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد مقدماتی خارج شده 14006190514 اطلاعات بیشتر
توسعه مربیگری فراکوچ ایرانیان اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد جاری 14007397158 اطلاعات بیشتر
فناوران بویا پردازش جام مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد مقدماتی خارج شده 14008921330 اطلاعات بیشتر
اندیشه کاری پرداز تاو اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده 14007240590 اطلاعات بیشتر
یاران سرزمین یاقوت اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد خارج شده 14005230634 اطلاعات بیشتر
خاک آلی یکتا شرق اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد جاری 14010788771 اطلاعات بیشتر
نوآورانه های صنعت سپهری مقدم اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
حلاوت گستر بایگ اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14007033008 اطلاعات بیشتر
منشور دانش و اقتصاد اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
فرآیندنگرشرق مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته جاری 10380416930 اطلاعات بیشتر
میعاد الکتریک پارس ( سهامی خاص ) اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد خارج شده 14007962390 اطلاعات بیشتر
آلوئه ورا فرآور توس اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی خارج شده 14008682056 اطلاعات بیشتر
توسعه فناوری‌های پردازش داده دانا مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
شرکت هوش‌کاوان فناوری نوین آیریک مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد جاری 14006809155 اطلاعات بیشتر
زرین گلبرگ خراسان اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
سه قله اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
در حال تشکیل: استفاده از ظرفیت IT در پایش پروژه های ساختمانی و عمرانی اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
پویا گرافیک اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
شوینده طبیعی بدون مواد شمیایی : در حال ثبت اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
گلپاد توران زمین اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد خارج شده 14003295181 اطلاعات بیشتر
پژوهشی صنعتی طاها قالب توس مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد یافته جاری 10380314704 اطلاعات بیشتر
بیست گامان بازی گستر خلاق امروز اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14006563202 اطلاعات بیشتر
هوشمندسازان صنوبر شرق اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
رایان مهر ساج گستر اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد مقدماتی خارج شده 14005247139 اطلاعات بیشتر
تیواالکترونیک کارا پارتیکان اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
پیشگامان عرصه آموزش رامان صدرا مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد جاری 14007316809 اطلاعات بیشتر
رستاک زعفران سودا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد خارج شده 14007796853 اطلاعات بیشتر
کارا صنعت تدبیر پایا مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد یافته خارج شده 10380558810 اطلاعات بیشتر
ایده پردازان کاوشگر پارس نوین اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14007296809 اطلاعات بیشتر
کیف و کفش بلوچ قرائی زاوه شرق (با مسئولیت محدود) اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14006525468 اطلاعات بیشتر
سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعات مکانی در سازمان دهیاری ها اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
بامین مارکت اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
آریو رایانه بینالود اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده 14007671380 اطلاعات بیشتر
آریا دقیق ابتکار کاوه صنعت مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد جاری 14007594688 اطلاعات بیشتر
نیاکان رونق پارس مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد جاری 14007580392 اطلاعات بیشتر
توسعه فناوری های نوین آرتیمان پاسارگاد ماندگار مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
تجارت گستران پرهام آینده اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده 14007762647 اطلاعات بیشتر
پایدار رویش نیک دستان اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی خارج شده 14007781187 اطلاعات بیشتر
محتوا پردازان هشتم توس پیشرو مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد جاری 14007543500 اطلاعات بیشتر
ماهان توسعه تجهیز پارسیان مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد جاری 14007623658 اطلاعات بیشتر
دانش بنیان آریا صنعت هوشمند اسپاد مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد 14005002590 اطلاعات بیشتر
فرهیختگان صنعت غذای عطار اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
َشرکت داروسازی اکسیر گل سرخ مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته جاری 10380396964 اطلاعات بیشتر
شرکت دایان مهان خاوران مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
نسل رویش فرصت ویستا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد جاری 14007647192 اطلاعات بیشتر
چاپیروس مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
شرکت کیا سیستم آرکا الکترونیک پاژ مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد جاری 14007640751 اطلاعات بیشتر
بانی ارتباط صنعت رایان اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد جاری 14007683408 اطلاعات بیشتر
پویشگران مواد پارت آزمون شرق مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد جاری 14005204877 اطلاعات بیشتر
AITrends مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
سبحان صنعت کهربای پارت مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد مقدماتی خارج شده 14007488302 اطلاعات بیشتر
نیوساد صنعت نوافرین اوند اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد خارج شده 14008773253 اطلاعات بیشتر
فرانگران توسعه سلامت زیست ایرانیان اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده 14007969948 اطلاعات بیشتر
صنایع الکترونیک توس آرا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد خارج شده 14000000000 اطلاعات بیشتر
ابر صنعت اکسون شرق اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد جاری 14004364461 اطلاعات بیشتر
تفکر نارنجی اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
جهان سبز آتیه سازان توس اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده 14006351130 اطلاعات بیشتر
سامان داروی هشتم مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته جاری 10380496158 اطلاعات بیشتر
گروه بازاریابی نوین اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
ارغوان طوس مشرق زمین اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14004832610 اطلاعات بیشتر
پرتو صنعت پاژ مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد یافته خارج شده 10380576818 اطلاعات بیشتر
آنارام پردازش شرق اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
یگانه کارآفرینان تدبیراندیش اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد جاری 14007456140 اطلاعات بیشتر
نیک اندامان آریاتوان اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد خارج شده 14005209190 اطلاعات بیشتر
موسسه مطالعات راهبردی بشرا پژوه شرق مدیریت توسعه کسب و کار کارگزار جاری 10380548742 اطلاعات بیشتر
کیمیا صنعت رایمند اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی خارج شده 14007545750 اطلاعات بیشتر
فرآورده های سرامیک مهناز اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
پروتئین نو ترکیب طاها مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته جاری 14004183885 اطلاعات بیشتر
کاوش گران علم نوین پارس اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده 14007852083 اطلاعات بیشتر
منابع تجدید پذیر آرشام مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
تابان اندیش برجیس مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد 14006519400 اطلاعات بیشتر
آرون زیست طب پاژ مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد جاری 14007651075 اطلاعات بیشتر
تعاونی هنرمندان کارآفرین گلبهار اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد جاری 14005268770 اطلاعات بیشتر
هوشمندسازان نوین ارتباطات بینالود اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد جاری 14008538071 اطلاعات بیشتر
شرق آزما بازثاوا مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته جاری 10380494443 اطلاعات بیشتر
یکتا اندیشان برتر قرن مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی خارج شده 14007204348 اطلاعات بیشتر
صدرا ماهان پارسیان مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد یافته جاری 10320604777 اطلاعات بیشتر
رویش نسل آینده ساز پایا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
درحال ثبت اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
نگین سامانه هوشمند پاژ مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد جاری 14006648490 اطلاعات بیشتر
الکترومد پرشین توس مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته جاری 10380481446 اطلاعات بیشتر
پارس سایان الکترونیک توس مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد جاری 14004470820 اطلاعات بیشتر
صنایع غذایی و دارویی سیوان پارس اکسیر اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد خارج شده 14006975510 اطلاعات بیشتر
گروه نرم افزاری نیل رایانه خراسان اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد خارج شده 14006054912 اطلاعات بیشتر
دفینه سبز توس اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد خارج شده 14005737398 اطلاعات بیشتر
مهندسی ماشین های دوار خاور طوس مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد یافته جاری 10380551774 اطلاعات بیشتر
مدیریت هوشمند خدمات یکپارچه شفق مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی خارج شده 14006741320 اطلاعات بیشتر
وقت به خیر مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
شرکت تعاونی ناب آباد گران برنا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد جاری 10980155286 اطلاعات بیشتر
در شرف تاسیس - ایروانی اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده 14005706832 اطلاعات بیشتر
آریسان اطلس آسیا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده 14007975121 اطلاعات بیشتر
وفاتوس مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
سلام کامیکس اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
سورن هومان ایرانیان مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد مقدماتی خارج شده 14006489220 اطلاعات بیشتر
شرکت تحقیقاتی مهندسی ژرف پویان توس مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد یافته جاری 10380345713 اطلاعات بیشتر
بهدان فناور پارساوا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی 10380393334 اطلاعات بیشتر
تسنیم ایده سازان پارس اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده 10380608360 اطلاعات بیشتر
سپیدان داده‌گستران جام جم سرو اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
مجتمع صنعتی طلایه مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته جاری 10380304470 اطلاعات بیشتر
ایده پردازان جوان برتر آفرینش اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد خارج شده 14007656143 اطلاعات بیشتر
کاراکاوش خاوران مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
آرا زیست اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
عارف گستر قطب خاوران اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد مقدماتی خارج شده 14005860032 اطلاعات بیشتر
تجهیزات پیشرفته درمان توس مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد جاری 14007259117 اطلاعات بیشتر
کاوشگران صنایع پارس آوا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد خارج شده 14006407654 اطلاعات بیشتر
ژینو گستر رایان توس اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14006371411 اطلاعات بیشتر
دایا دانش گستر آرمان مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد جاری 14006777499 اطلاعات بیشتر
سودافناوررایانه ماندگار اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد خارج شده 14006212480 اطلاعات بیشتر
نیرو پژوهان مرصاد مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد جاری 10380671765 اطلاعات بیشتر
چیتاآرت اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
مهدی طیبی اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
زیست مکمل سازان خاوران اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد خارج شده 14007371913 اطلاعات بیشتر
پشتیبانی صنایع دیار شرق مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد یافته جاری 10380330957 اطلاعات بیشتر
پرتوگران صنعت خیام اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده 14000270918 اطلاعات بیشتر
بهین سامان کشت پویا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد خارج شده 14007388382 اطلاعات بیشتر
تراز آسیا فن آوران پیشرو برتر اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد جاری 14008243530 اطلاعات بیشتر
سامانه های ایمن یار هوشمند سایه مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد جاری 14007683830 اطلاعات بیشتر
نوین دانش میلاد پارسیان بینالود اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده 14000264594 اطلاعات بیشتر
شرکت توسعه هوش افزار کودک آوند اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد جاری 14006778373 اطلاعات بیشتر
سفارش آنلاین غذا چیندی مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
همتا سیستم پارس آرتان مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی خارج شده 14007021639 اطلاعات بیشتر
نوین تحلیل افزار پارسیان مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
آفرودیار اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
آذران جوش ریل آسیا مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
آریا صنعت مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
آینده سازان مکان مبنای آریا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14007531732 اطلاعات بیشتر
پایا کنترل پاسارگاد مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
گروه تولید محتوای چند رسانه ای moclip اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
نگار کانی فوم آساک مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد جاری 14006873643 اطلاعات بیشتر
هوشمند سازان شرق مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته جاری 10380403967 اطلاعات بیشتر
نیان الکترونیک مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته جاری 10862039106 اطلاعات بیشتر
افزودنی های طبیعی گلچین توس مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد جاری 14005122314 اطلاعات بیشتر
هورتاش توس مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد یافته جاری 10380404632 اطلاعات بیشتر
طلایه داران ارتباطات هوشمند آینده اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد جاری 14006964403 اطلاعات بیشتر
یاران بهگزین پارسا مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته جاری 10103642336 اطلاعات بیشتر
شرکت نانوعایق پیشگام وطن مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد مقدماتی خارج شده 14005607480 اطلاعات بیشتر
مهد ارتباط گوهر آریا مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد جاری 10380669238 اطلاعات بیشتر
کاوش صنعت توس مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد یافته جاری 10380356343 اطلاعات بیشتر
کانی گستر کارینا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
نوآوران هوش گستر آرام مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد جاری 14006970632 اطلاعات بیشتر
ره آورد مدیریت نوین شرق بارثاوا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد خارج شده 14006951620 اطلاعات بیشتر
سامان موج پیشرو صنعت شرق مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد خارج شده 14007578678 اطلاعات بیشتر
شهاب کیاآرمان مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته جاری 10860166894 اطلاعات بیشتر
روناک صنعت خاوران ( سهامی خاص ) مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد مقدماتی خارج شده 14006770190 اطلاعات بیشتر
شرکت نوآوران نگین پژوهان سپهر آریان مدیریت توسعه کسب و کار کارگزار خارج شده 14004164152 اطلاعات بیشتر
نانو افلاک خیام اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
رزین بسپار آریا مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد مقدماتی خارج شده 14007217077 اطلاعات بیشتر
صنایع ارتوپدی آراد طب توس مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته جاری 14004487041 اطلاعات بیشتر
توسعه و آبادانی رنگین ساروج گناباد اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد خارج شده 14005485691 اطلاعات بیشتر
پویا پردازش نگار شرق مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد یافته جاری 10380371479 اطلاعات بیشتر
پدیده خلاقان پارسه مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد خارج شده 10380604688 اطلاعات بیشتر
شرکت گل کوه بینالود مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته جاری 10380416950 اطلاعات بیشتر
بهسامان انرژی روژان طوس مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد جاری 14005997953 اطلاعات بیشتر
دام تراز هوشمند کیان اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد خارج شده 14006732234 اطلاعات بیشتر
شرکت پترو اکسیر اطلس مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد جاری 14006016308 اطلاعات بیشتر
مسیر شغل ها ( JOBSWAY) مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
هانا بافت نگار ایرانیان اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد جاری 14007636465 اطلاعات بیشتر
زیباسو مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
سپیدگامان پیشرو رسانه مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی خارج شده 14007093043 اطلاعات بیشتر
در حال تاسیس مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
توسعه باهشت گردشگر ایرانیان اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد جاری 14007051763 اطلاعات بیشتر
طراحان فناوری گلدوِر توس مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی خارج شده 14004023839 اطلاعات بیشتر
شرکت پیشتازان سفر گستر فناور راتا مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی خارج شده 14006994031 اطلاعات بیشتر
توسعه فناوری الکترونیک فیدارخراسان اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده 14006938710 اطلاعات بیشتر
صنایع سبز آویژه ماشین مهراب توس مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته جاری 10380652733 اطلاعات بیشتر
بیوسان ندا پارس اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد خارج شده 14005666696 اطلاعات بیشتر
توسعه شناسه پرداز منش مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد جاری 14007245328 اطلاعات بیشتر
آوان گیاه سبز پارسیان اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد جاری 14008666221 اطلاعات بیشتر
بین المللی مهندسی نوید توسعه آویژه اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی خارج شده 14007110547 اطلاعات بیشتر
فرانگرش جهان الکترونیک مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد یافته جاری 10380611392 اطلاعات بیشتر
تولید کودهای بیولوژیک اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
شیدا نوین ابتکار پردیس‌های بیرونی رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
پویش تجهیز هیراد نوین مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد جاری 14005758856 اطلاعات بیشتر
حامی رایانه آفتاب توس مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی خارج شده 14005762608 اطلاعات بیشتر
ایمن موج توس مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته جاری 10380508010 اطلاعات بیشتر
سازه های اطلاعاتی راژمان مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد یافته جاری 10380402888 اطلاعات بیشتر
پیشگام انرژی خاور مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد یافته جاری 10380512948 اطلاعات بیشتر
جوش استارت صنعت مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
سنابادقطعه آلتون مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد خارج شده 10380593322 اطلاعات بیشتر
برنا صنعت توس مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد یافته جاری 10380380109 اطلاعات بیشتر
پویا پژوهان دنیای توس مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
علم و فناوری آرام مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
سامان انرژی گستر پویای شرق اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد خارج شده 14006296516 اطلاعات بیشتر
صنعت هوشمند آترین نوین اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد خارج شده 10380656927 اطلاعات بیشتر
سیمرغ رهام آریا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده 14007421594 اطلاعات بیشتر
رسانور نیشابور اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
موسسه دارایی های فکری و فناوری پلکان مدیریت توسعه کسب و کار کارگزار جاری 10380516479 اطلاعات بیشتر
مرکز پژوهش و نوآوری موسسه آموزش عالی خراسان پردیس‌های بیرونی رشد خارج شده 10380610660 اطلاعات بیشتر
تجهیزات پزشکی نوین سازان سلامت پاسارگاد مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد مقدماتی خارج شده 14005383110 اطلاعات بیشتر
آرشام صنعت توس مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته جاری 10380423041 اطلاعات بیشتر
خلاقان آزاد رهپویان قاصدک اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده 14006943568 اطلاعات بیشتر
پایاب انرژی سپهر اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده 14006560457 اطلاعات بیشتر
زیست تروند آرین مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته جاری 10380602779 اطلاعات بیشتر
پیشگامان کیمیاسبز پاژ اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی خارج شده 14005280280 اطلاعات بیشتر
خدمات نیروگاهی آهار شرق مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد یافته جاری 10380442109 اطلاعات بیشتر
سامانه ساز صنایع خراسان مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته 10380399460 اطلاعات بیشتر
کیان گسترش سلامت آسیا مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد جاری 14005552011 اطلاعات بیشتر
کارا شیمی نوآوران گناباد اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده 14007023003 اطلاعات بیشتر
سلامت کویر شرق اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
مانا پلیمر آرمان مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد خارج شده 10380640912 اطلاعات بیشتر
آفرینش سیستم های پویا مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
ساخت بلوکه بدون اتوکلاو اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
شرکت تاسیساتی و حرارتی اتش افروز اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
رضوان دانش دانیال اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد خارج شده 14005953552 اطلاعات بیشتر
تراشه سیستم پیشرو مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد یافته جاری 10380562026 اطلاعات بیشتر
آب وانرژی اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
کمباین سازی زرین بوجار خراسان رضوی مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته جاری 14004819197 اطلاعات بیشتر
فنی مهندسی مهرگان ترشیز خراسان اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده 14005908229 اطلاعات بیشتر
صنعت پروژه توس مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد یافته 10380436530 اطلاعات بیشتر
تجهیز بتن مهدی مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد جاری 14004043798 اطلاعات بیشتر
تولید سیتم زنگ شکن و کلاف بازکن اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
گروه مهندسین عرفان آفرینش اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
اندیشه ابرار پردیس‌های بیرونی رشد خارج شده 10380371407 اطلاعات بیشتر
کیمیا بذر ماندگار اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی خارج شده 14004705460 اطلاعات بیشتر
مکمل فراسودمند طوس اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد خارج شده 14004471552 اطلاعات بیشتر
- پردیس‌های بیرونی رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
اندیشه پردازان سپهر آپادانا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه رشد خارج شده 14003406583 اطلاعات بیشتر
گروه نرم افزاری ایده پردازان آینده مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
نوین صنعت ثامن مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
فناوری اطلاعات رایان فرایان مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی خارج شده 10380415281 اطلاعات بیشتر
زیست فن آوری امید اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
شبکه ارتباطات طلایی شرق مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد یافته جاری 10380415184 اطلاعات بیشتر
زرین افزار بین الملل مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
شرکت مهندسی آیکار مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد مقدماتی خارج شده 10380478676 اطلاعات بیشتر
آروین برترین فناوران روز پردیس‌های بیرونی رشد خارج شده 10380503978 اطلاعات بیشتر
اکسیر رایانه صبا مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد یافته جاری 10380539183 اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری حسیب مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد یافته جاری 10380387236 اطلاعات بیشتر
کشت وصنعت زرآویژه خراسان اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
توسعه صنایع غذایی دانشگرایان نوین دلسا مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته جاری 10380527120 اطلاعات بیشتر
غزل گوهر دردانه درخشان اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد خارج شده 14007307142 اطلاعات بیشتر
توانا فناوران دانا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده 14006510055 اطلاعات بیشتر
کوشا صنعت توس مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته جاری 10380386235 اطلاعات بیشتر
شاخص صنعت پارس مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد یافته جاری 10380474522 اطلاعات بیشتر
مهام الکترونیک سما صنعت مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد جاری 14006772572 اطلاعات بیشتر
سازه گستر آرین پارس مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته جاری 10380479303 اطلاعات بیشتر
تحقیق و توسعه یسنا پارس مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد یافته جاری 10860233706 اطلاعات بیشتر
فرش آواسازان همراه مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد خارج شده 14006687497 اطلاعات بیشتر
پیمان خطوط شرق مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته جاری 10380425554 اطلاعات بیشتر
سامانه های دقیق نوین افراز مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته جاری 10380606768 اطلاعات بیشتر
مهر تابان توس مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته خارج شده 10380438089 اطلاعات بیشتر
طراحی نو نقش پارت اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد خارج شده 14005385127 اطلاعات بیشتر
نیرو نماد خراسان مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد یافته جاری 10380254920 اطلاعات بیشتر
زاویه گستر برتر شرق اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده 14007132835 اطلاعات بیشتر
داده پردازان نگین شفق مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد خارج شده 10630156575 اطلاعات بیشتر
موسسه اندیشه مانا ماتیکان مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی خارج شده 14005776970 اطلاعات بیشتر
بهینه سازان فن آوری و دانش توس مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد خارج شده 14007221285 اطلاعات بیشتر
سنجش از دور دید برتر پارس اطلس مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد یافته جاری 14004942304 اطلاعات بیشتر
فنی مهندسی فلات شرق پارثاوا مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد جاری 14004666667 اطلاعات بیشتر
هنر صنعت یکتا ویژه ایرانیان اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد خارج شده 14007004501 اطلاعات بیشتر
مطلق کاران شرق مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد جاری 14005119506 اطلاعات بیشتر
فن آوری فراگرد مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته 10380120512 اطلاعات بیشتر
پدیده انرژی پارسیان مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد یافته جاری 10380627354 اطلاعات بیشتر
آماد اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
اکسیردارو سینا پردیس‌های بیرونی رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
تعاونی رشد رهنمون طوس اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی خارج شده 10380634736 اطلاعات بیشتر
مهندسی زرین سامانه شرق مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته جاری 10860213671 اطلاعات بیشتر
خوبان بنای پارسوا مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد خارج شده 14004763111 اطلاعات بیشتر
نوین فن آوران رازی آرین پردیس‌های بیرونی رشد خارج شده 14005097747 اطلاعات بیشتر
عصر نقره ای ارتباطات هوشمند مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی خارج شده 14009747702 اطلاعات بیشتر
کارن افزار نوید پارسیان مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته جاری 14005148323 اطلاعات بیشتر
شرکت دانش محور نوید آرمان زیست اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد جاری 14006301103 اطلاعات بیشتر
به سامان صنعت نوقاب اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده 14003577981 اطلاعات بیشتر
شرکت خبرگان فناوری بیسیم کشاورزی پردیس‌های بیرونی رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
نسیم اطلاعات آوای سلامت اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد خارج شده 14005117790 اطلاعات بیشتر
شیمی پارسیان عطار اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد جاری 14006377835 اطلاعات بیشتر
پیشرو سازه پیوند بارثاوا مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد خارج شده 14005435437 اطلاعات بیشتر
پیشرو سازه پیوند بارثاوا مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد جاری 14005435437 اطلاعات بیشتر
امید پترو انرژی خاوران مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد جاری 14006606977 اطلاعات بیشتر
پارت آزمای نیشابور اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده 10860437170 اطلاعات بیشتر
پارت آزمای نیشابور اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
پارس ساوا نوین هنر فناور اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد خارج شده 14006691779 اطلاعات بیشتر
آرشا گسترش سیمرغ اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد خارج شده 14005988740 اطلاعات بیشتر
وی کلیک مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
شرکت دانش محور زیست راندمان اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد 14005513276 اطلاعات بیشتر
طاق گستر پایدار مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
موسسه فرهنگی هنری اندیشه ورزان خلاق اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده 73141135000 اطلاعات بیشتر
شرکت پارس آریا تکین هنر نواندیش (سهامی خاص) اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد خارج شده 14007312119 اطلاعات بیشتر
خدمات گستر دالوند اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد خارج شده 14000226429 اطلاعات بیشتر
طراحان ماشین حجازیان مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته جاری 10380667580 اطلاعات بیشتر
گروه فنی مهندسی آریا دام بینالود/واحد تحقیقات و فناوری علوم دامی آریا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد خارج شده 14000260742 اطلاعات بیشتر
نوآوران پیشتاز مبتکر نوین سبز مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد خارج شده 14006398590 اطلاعات بیشتر
آفتاب نوخیز هزارمسجد اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد جاری 14005198706 اطلاعات بیشتر
شرکت آبرسان کویر شرق اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد خارج شده 10380531678 اطلاعات بیشتر
نورپردازان آذرخش مشهد اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد خارج شده 10380650784 اطلاعات بیشتر
ابرصنعت اکسون شرق اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد خارج شده 14004364461 اطلاعات بیشتر
زیست گستران سبز صنعت اقلیما اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد جاری 14005081012 اطلاعات بیشتر
بنارادبریس کیان مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد خارج شده 14005973625 اطلاعات بیشتر
کوشان الکترونیک مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
پارسا نیک کهن دیار اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد خارج شده 10380562366 اطلاعات بیشتر
ارم رویش کهربای آذرخش اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد خارج شده 14006031813 اطلاعات بیشتر
شهراندیشان توسعه آروین مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد خارج شده 14005291200 اطلاعات بیشتر
پالان دوز کیمیا ایرانیان اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد خارج شده 14006005015 اطلاعات بیشتر
دنا پارس آژند مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد خارج شده 10380629867 اطلاعات بیشتر
منشور فناوری فردا ایرانیان مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد خارج شده 10380601330 اطلاعات بیشتر
شرکت کشاورزی خبرگان پایش هوشمند پردیس پردیس‌های بیرونی رشد خارج شده 14006731345 اطلاعات بیشتر
آرمان پژوه امداد کیمیای سلامت مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد خارج شده 10380651635 اطلاعات بیشتر
داده کاوان معیار گستر توس مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد خارج شده 10380587885 اطلاعات بیشتر
وی کلیک مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
فناوران توسعه سالیان برتر شرق مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد خارج شده 14004770170 اطلاعات بیشتر
مبین پویش صنعت پارس مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد جاری 14005160710 اطلاعات بیشتر
گروه صنعتی ماهان تدبیر پارت مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد خارج شده 14004184303 اطلاعات بیشتر
زرین بانو پدیده توس اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد خارج شده 14007789072 اطلاعات بیشتر
رسانه هوشمند همسا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد خارج شده 14005132682 اطلاعات بیشتر
فرآورده های غذایی سالم دست پز پاژ اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
محیط آب پاژ پردیس‌های بیرونی رشد خارج شده 10380637101 اطلاعات بیشتر
اپ سازه اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
دست پز اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
نورگستران روشاک انرژی توس اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد خارج شده 14005935287 اطلاعات بیشتر
ابتکار کاشت پویا توس اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی خارج شده 10380599518 اطلاعات بیشتر
میثاق جاوید آینده سازان اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد خارج شده 14006028834 اطلاعات بیشتر
پردازش داده رسام ماروس اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد خارج شده 14006107256 اطلاعات بیشتر
نوین انرژی پژوهان خوش آتیه پردیس‌های بیرونی رشد خارج شده 14004642284 اطلاعات بیشتر
سرزمین سبز کنجکاوی توس اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی خارج شده 14005633229 اطلاعات بیشتر
شرکت داریا دانش بارثاوا مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته جاری 10380633262 اطلاعات بیشتر
فناوری اطلاعات یکتا رز سرخ مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد جاری 14005782645 اطلاعات بیشتر
در شرف تاسیس مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
بیتا نگار فرهنگ مهرگان اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد خارج شده 14005505007 اطلاعات بیشتر
توسعه فناوری پیشگام آریو مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد یافته جاری 14004163230 اطلاعات بیشتر
پرتو ارتباط آراد مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی خارج شده 10380663173 اطلاعات بیشتر
شفق انرژی پاک ایرانیان مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد مقدماتی خارج شده 14005845437 اطلاعات بیشتر
گیاه گستر توران اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده 10380658004 اطلاعات بیشتر
شرکت بیتا اکسیر صنعت پارس اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد خارج شده 14005485098 اطلاعات بیشتر
تولید کوره دما بالا با المنت فین دار اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
زیست فناوران برتر اوژن مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد خارج شده 14005205688 اطلاعات بیشتر
نورگستران روشاک انرژی توس اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
ایمن افزار هوشمند توس اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد خارج شده 14003731197 اطلاعات بیشتر
تجهیزات پزشکی ارسک یکتا تجهیز مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد جاری 14005507159 اطلاعات بیشتر
مدیران صنعت شمس هشتم مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد خارج شده 14004199112 اطلاعات بیشتر
فناوری های راهبردی رام راش مکانرونیک مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد خارج شده 14004597359 اطلاعات بیشتر
در شرف تاسیس مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
ریزفناوری باغات پارت اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی خارج شده 10380578936 اطلاعات بیشتر
به خوراک سرو خراسان پردیس‌های بیرونی رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
توسعه فناوری اطلاعات مشکات مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد خارج شده 10380425690 اطلاعات بیشتر
شرکت مهندسی نوین کامپوزیت صدرا مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد خارج شده 10380494667 اطلاعات بیشتر
تکاپو صنعت نوین خیام اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد خارج شده 14005597544 اطلاعات بیشتر
درشرف تاسیس پردیس‌های بیرونی رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
آتیه سازان پارت صنعت نیکان پاسارگارد مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد خارج شده 14004554358 اطلاعات بیشتر
تصویرپردازان دانش فردا مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد خارج شده 10380608341 اطلاعات بیشتر
توسعه فناوری اطلاعات مشکات مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد خارج شده 10380425690 اطلاعات بیشتر
کیان تدبیر ژرف اندیش پاژ مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد خارج شده 14005837814 اطلاعات بیشتر
آوین سرگرمی آویژه اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد خارج شده 14005197900 اطلاعات بیشتر
آسا گستران فراگیر اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد خارج شده 10380641191 اطلاعات بیشتر
چشم انداز پیشرفت آرمان شهر بهشت اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد خارج شده 14004677190 اطلاعات بیشتر
فناوران سلامت و ایمنی بهنود پارسیان پردیس‌های بیرونی رشد خارج شده 14004051826 اطلاعات بیشتر
ساینا پردازش گسترش شرق مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد یافته جاری 14005706732 اطلاعات بیشتر
بهین فناوران صنعت سناباد مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد خارج شده ۱۴۰۰۵۰۸۵۸۲۹ اطلاعات بیشتر
در حال تشکیل اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
سبز اندیشان نوین اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
رادوین صنعت اسپادانا مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد مقدماتی خارج شده 14005305650 اطلاعات بیشتر
توسعه فناوری های هوشمند پویا راهکار پارس مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
سروش مهر رضوان مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد خارج شده 10380575480 اطلاعات بیشتر
سامانه پردازان مهر آوید اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد خارج شده 14001910832 اطلاعات بیشتر
گروه الکتریک و داده پردازی پیشگامان دنیای کوارتز مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد خارج شده 10380618502 اطلاعات بیشتر
داده کاوان معیار گستر توس مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد خارج شده 10380587885 اطلاعات بیشتر
بهپویان امین منتظر مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد یافته جاری 10380511056 اطلاعات بیشتر
فناوران پیشتاز مسکن فردا مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد خارج شده 14006458546 اطلاعات بیشتر
نگار الکترونیک بامداد مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد جاری 10380640323 اطلاعات بیشتر
بهین پالایه شریف مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد خارج شده 14007050080 اطلاعات بیشتر
هوش کاوان فراپرداز توس مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد خارج شده 10380541220 اطلاعات بیشتر
شرکت فراز پویا سیستم مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد خارج شده 14004160596 اطلاعات بیشتر
تجاری سازی ایده های برتر خراسان اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
شرکت فراز پویا سیستم مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد خارج شده 14004160596 اطلاعات بیشتر
شرکت فراز پویا سیستم مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد خارج شده 14004160596 اطلاعات بیشتر
هوشمندسازان سلامت پایدار مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد خارج شده 14007620898 اطلاعات بیشتر
آرتا هوشمند پردازان سناباد مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد خارج شده 10380671594 اطلاعات بیشتر
شرکت آرتا هوشمند پردازان سناباد مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد خارج شده 10380671594 اطلاعات بیشتر
شهر اندیشان توسعه آروین مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد خارج شده 14005291200 اطلاعات بیشتر
آی تک آرا مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
شرکت همراه افزار دایا مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد جاری 10380651576 اطلاعات بیشتر
کتاب‌پردازان اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
باران اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
یگانه کشت دیار اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
شرکت سپهر نوآفرینی رایانیک مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد خارج شده 14007031118 اطلاعات بیشتر
طراحان سفید فردا ایرانیان پردیس‌های بیرونی رشد خارج شده 14004330844 اطلاعات بیشتر
آریا سولار بینالود اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد خارج شده 14005167490 اطلاعات بیشتر
سرو تک پژوهش صنعت سینا اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
آذین صنعت پوریا نیرو مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد خارج شده 14005258586 اطلاعات بیشتر
توان گستر آلتون مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد خارج شده 10380579143 اطلاعات بیشتر
پایافن آوران دانش محور پارس آذین مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد خارج شده 10380636607 اطلاعات بیشتر
چوبسان شرق مدیریت امور واحدهای فناورری جامع رشد خارج شده 10380548529 اطلاعات بیشتر
نانوفن آوران شریف الکترونیک مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
آوند ارتباطات خیام اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رشد خارج شده 14004873978 اطلاعات بیشتر
آموزشی یگانه ابتکار رایان سنا مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد خارج شده 14004707249 اطلاعات بیشتر
نوین پارسیان پاژند هما مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی رشد جاری 10380562877 اطلاعات بیشتر
شرکت داده گستران پژواک آریا مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد جاری 10380616817 اطلاعات بیشتر
عنوان شرکت مرکز مربوطه دوره شرکت وضعیت شرکت شناسه ملی