اداره توسعه بازار و پروژه‌ها

.

وضعیت مجوز دانش‌بنیان محصولات
وضعیت واحد‌های جاری به تفکیک دوره
تیم کاری
  • س ح
    ساناز حسینیان نژاد
    سرپرست اداره توسعه بازار و پروژه‌ها
  • ح ش
    حامد شجاع سنگچولی
    کارشناس توسعه بازار و پروژه ها

0

شرکت‌های جاری

0

کل شرکت‌ها

0

تعداد کل محصولات

0

تعداد کل پرسنل شرکت‌ها