پ

پلیمرسازان سرزمین سبز

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی   رشد مقدماتی   خارج شده   زهرا منتظر 
معرفی واحد فناور

تولید پلیمرهای زیست تخریب پذیر جهت صنعتی و دارویی

ایده محوری:  تولید پلی هیدروکسی آلکانوات (بیوپلیمر) توسط باکتری سودوموناس پوتیدا IRN22
فعالیت کلیدی:  تولید بیوپلیمر میکربی
ثبت شرکت:  - -
شناسه ملی: 
مدیرعامل:  زهرا منتظر
تلفن: 
فکس: 
ایمیل: 
وب‌سایت: 
آدرس: 
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1398/11/29 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد