...

توسعه صنایع غذایی دانشگرایان نوین دلسا

  •  مدیریت امور واحدهای فناورری جامع   رشد یافته   جاری   مهدی قیافه داوودی 
معرفی واحد فناور

شرکت دانش بنیان صنایع غذایی دلسا به عنوان اولین وبزرگترین مجموعه تولید بهبوددهنده ها ومکملهای صنایع آردونان درشمال وشمال شرق کشوردرده سال گذشته بانهایت رضایتمندی واثربخشی به بیش از یکصد مجموعه صنعتی آردونان کشور خدمات شایسته ای ارایه داده است فعالیت اصلی شرکت تحقیق توسعه وتولید دانش فنی مرتبط بابهبودکیفیت ونوآوری درمحصولات غذایی بوده وازسال 1388شروع به فعالیت کرده وباایده محوری تولید بهبود دهنده های آردنان وفرآورده های آردبر رسما آغازبه کارنموده است هدف ازراه اندازی 1-هرچه بیشتر تواناییهای پژوهشی اعضای هیات علمی حاضردرشرکت برای جامعه 2-تجاری سازی یافته های پژوهشی 3-فعالیت بیشتردرجهت رفع نیازجامعه وامکان افزایش درآمد برای کشور

ایده محوری:  --
فعالیت کلیدی:  شرکت دانش بنیان صنایع غذایی دلسا به عنوان اولین وبزرگترین مجموعه تولید بهبوددهنده ها ومکملهای صنایع آرد ونان درشمال وشمال شرق کشور از سال1388 شروع به فعالیت کرده وباایده محوری “تولید بهبود دهنده های آرد نان وفرآورده های آرد بر رسما آغاز به کارنموده است. شرکت دلسا برمبنای سالها تحقیق مستمربرروی انواع محصولات آردی تولیدی درجهان به ویژه نان برمبنای فرمولها ودانش فنی انحصاری خود اقدام به تولید بهبود دهنده های ویژه نان ومحصولات آردی نموده است درتولید محصولات غذایی نظیر نان ومحصولات آرد بر ، علاوه برلزوم استفاده از تجهیزات ومواد اولیه مناسب ،امروزه برای ایجاد تنوع وافزایش ماندگاری محصول ، حفظ ارزش تغذیه ای وبهداشتی محصول وارتقاکیفیت تغذیه ای محصول نهایی استفاده از بهبود دهنده های غذایی اجتناب ناپذیر است .
ثبت شرکت:  سهامی خاص - 1388/08/16 - 37154
شناسه ملی:  10380527120
مدیرعامل:  مهدی قیافه داوودی
تلفن:  33822066
فکس: 
ایمیل:  delsafood@gmail.com
وب‌سایت:  www.delsafood.com
آدرس:  ﻣﺸﻬﺪ، بین میدان ﺻﺪﺍ ﻭ سیما ﻭ ﺟﻬﺎﺩ، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯی، ﻣﺮﮐﺰ ﺭﺷﺪ ﻓﻨﺎﻭﺭی ﮐﺸﺎﻭﺭﺯی ﻭ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬﺍﯾﯽ
بهبود دهنده

محصول پودری

مشاهده صفحه محصول
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1398/07/17 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

دوره‌های گذرانده شده توسط پرسنل
تدوین استراتژی فناوری در شرکت‌ها » (1400/03/05)
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد