عنوان شرکت مرکز مربوطه دوره شرکت وضعیت شرکت شناسه ملی
نوین صنعت آفتاب سبزوار مرکز رشد فناوری سبزوار رشد 14008305034 اطلاعات بیشتر
مسیر طلبه مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی اطلاعات بیشتر
کانون قالبسازان مشهد مدیریت توسعه کسب و کار کارگزار اطلاعات بیشتر
تجهیزات اینترنت اشیا بهتیس مرکز رشد فناوری نیشابور رشد مقدماتی اطلاعات بیشتر
پیشگامان اکسیر سبز آروند پردیس جامع رشد یافته اطلاعات بیشتر
پادیاو پردیس ICT رشد مقدماتی اطلاعات بیشتر
داده پردازی آموت پردیس ICT رشد مقدماتی 10380426969 اطلاعات بیشتر
آرکا پردازش افکار روشن نیک پردیس ICT رشد مقدماتی 14007171619 اطلاعات بیشتر
دژ پردیس ICT رشد مقدماتی اطلاعات بیشتر
انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان خراسان رضوی مدیریت توسعه کسب و کار کارگزار اطلاعات بیشتر
در شرف تاسیس مرادی مرکز رشد فناوری گناباد رشد مقدماتی اطلاعات بیشتر
موسسه آموزشی سامانه مدیریت دانش فرهیختگان مدیریت توسعه کسب و کار کارگزار اطلاعات بیشتر
رشدانا (شرکت کسب و کار نوآفرین رشدان نادین) مدیریت توسعه کسب و کار کارگزار اطلاعات بیشتر
موسسه اندیشه پژوهان ادیب مدیریت توسعه کسب و کار کارگزار اطلاعات بیشتر
نوین فناور سورنا مرکز رشد فناوری نیشابور رشد مقدماتی اطلاعات بیشتر
پایاب صنعت پویا شرق مرکز رشد فناوری گناباد رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
آژینه فرآور مواد آریا پردیس جامع رشد مقدماتی 14008460559 اطلاعات بیشتر
آریا صنعت پارس سورین فیدار پردیس انرژی رشد مقدماتی اطلاعات بیشتر
در شرف تاسیس آرین عطری مرکز رشد فناوری نیشابور رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
کشاورزی هوشمند افرای سرخ مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی جاری 14009440940 اطلاعات بیشتر
بسپار صنعت خاوران پردیس انرژی رشد مقدماتی جاری 14010003396 اطلاعات بیشتر
رها بوم هنر شرق مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی جاری 14010089628 اطلاعات بیشتر
اکسیر طب ستاره حیات مشهد پردیس جامع رشد مقدماتی جاری 14006511440 اطلاعات بیشتر
ارمیا الکترونیک شرق مرکز رشد فناوری گناباد رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
مبین آتی نگر یکتا مرکز رشد فناوری گناباد رشد مقدماتی جاری 14006440530 اطلاعات بیشتر
در شرف تاسیس گل برفی مرکز رشد فناوری گناباد رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
ویرا صنعت فجر طاهر مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14008583766 اطلاعات بیشتر
نجارپلاس پردیس ICT رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
در شرف تاسیس - آقای محمد زرقی(واید استودیو) مرکز رشد فناوری نیشابور رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
آینده سازان سیتا کودک مرکز رشد فناوری گناباد رشد مقدماتی جاری 14009381197 اطلاعات بیشتر
ایسان صنعت آرسام گستر مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی 14010382031 اطلاعات بیشتر
نانو تصفیه سبز پردیس جامع رشد مقدماتی جاری 14009775402 اطلاعات بیشتر
صحرا شرق کیمیا مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی جاری 14006947732 اطلاعات بیشتر
فناوری های شناختی تاو زعفران جام مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی جاری 14007398577 اطلاعات بیشتر
وسنا صنعت توس مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی جاری 14010157346 اطلاعات بیشتر
هوش ثروت دارا آفرین مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی جاری 14008243471 اطلاعات بیشتر
رسام شیمی کیمیا صنعت مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی 14008193708 اطلاعات بیشتر
کاوش فناور فراکارتوس مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی جاری 14009060107 اطلاعات بیشتر
هیوا فناورپاژ مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی 14010354857 اطلاعات بیشتر
آرکاشیمی مهام گستر پردیس انرژی رشد مقدماتی جاری 14008436681 اطلاعات بیشتر
مانا تدبیر اوا تک پردیس ICT رشد یافته جاری 14005304514 اطلاعات بیشتر
نادین سیال صنعت توس پردیس انرژی رشد مقدماتی جاری 14009828660 اطلاعات بیشتر
صدای رادان الکترونیک شرق پردیس ICT رشد مقدماتی جاری 14008327016 اطلاعات بیشتر
پیشگامان فناوری دانش رایبد پردیس ICT رشد مقدماتی جاری 14009560658 اطلاعات بیشتر
مطاب مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
باتیس طب پارس مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی جاری 14004489005 اطلاعات بیشتر
شرکت گیاهان دارویی و گل محمدی فریمان مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی 14007408705 اطلاعات بیشتر
آرتا پرگاس فیدار پردیس ICT رشد مقدماتی جاری 14010444329 اطلاعات بیشتر
بین المللی آرای سینا رایا سانا پردیس جامع رشد مقدماتی جاری 14009224027 اطلاعات بیشتر
آزمون پژوهان برق توس پردیس جامع رشد مقدماتی 14009038630 اطلاعات بیشتر
در شرف تاسیس -فاطمه معقولی مرکز رشد فناوری نیشابور رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
فضل دارو خیام خراسان مرکز رشد فناوری نیشابور رشد جاری 14007784439 اطلاعات بیشتر
سیما طراحان مبتکر توس پردیس انرژی رشد مقدماتی جاری 14008887885 اطلاعات بیشتر
درشرف تاسیس - مهدی خاکباز مرکز رشد فناوری نیشابور رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
پاردیکان سرو پردیس ICT رشد یافته جاری 10380592657 اطلاعات بیشتر
یکتا بهین گوهر ناب مرکز رشد فناوری نیشابور رشد مقدماتی جاری 14009268428 اطلاعات بیشتر
هوشمند فناوران سلامت گستر چابک پردیس جامع رشد مقدماتی جاری 14009083658 اطلاعات بیشتر
به پو الکترونیک شایان پردیس انرژی رشد مقدماتی جاری 10380373808 اطلاعات بیشتر
درشرف تاسیس -سیدطاها طالبیان مرکز رشد فناوری نیشابور رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
آوای همراه هوشمند هزاردستان پردیس ICT رشد یافته جاری ١4٠٠٣٨٢54٢٢ اطلاعات بیشتر
پردازش های هوشمند ناوش آریا پردیس ICT رشد یافته جاری 14006704437 اطلاعات بیشتر
نوید ارتباط پایدار ایرانیان پردیس ICT رشد یافته جاری 14007601982 اطلاعات بیشتر
پیشگامان موج تلفن همراه پردیس ICT رشد یافته جاری 10380468287 اطلاعات بیشتر
مانا ندبیر آوا تک پردیس ICT رشد یافته جاری 14005304514 اطلاعات بیشتر
راه کارهای دیجیتال پاسارگاد پردیس ICT رشد جاری 14009677372 اطلاعات بیشتر
آنیک سامان ساز سلامت پردیس جامع رشد مقدماتی جاری 14008478278 اطلاعات بیشتر
شرکت پایا نیرو بهارستان پردیس انرژی رشد مقدماتی جاری 10380537941 اطلاعات بیشتر
بهپاک کالا خراسان مرکز رشد فناوری گناباد رشد جاری 14009994120 اطلاعات بیشتر
سامانه مدیریت انرژی سبنا پردیس ICT رشد جاری 14009084984 اطلاعات بیشتر
شرکت امید گستران ورنا مرکز رشد فناوری گناباد رشد مقدماتی جاری 14009186393 اطلاعات بیشتر
سامانه های ابری ابریشم توس پردیس ICT رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
نوین آشیان پردیس انرژی رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
تجهیزات صنعتی افرا ونداد ایرانیان پردیس انرژی رشد جاری 14009409137 اطلاعات بیشتر
تیوا صنعت شرق پردیس جامع رشد یافته جاری 10380370201 اطلاعات بیشتر
در شرف تاسیس مرکز رشد فناوری نیشابور رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
توسعه کشت وصنعت کودنا گل شرق مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
ایده پردازان افق نوین صدرا مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی جاری 14009442859 اطلاعات بیشتر
رها شیمی سناباد مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی جاری 14009360320 اطلاعات بیشتر
پرسا پرورش سبک زندگی آتیه مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی جاری 14009483556 اطلاعات بیشتر
چوبچین مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
شرکت مهندسی زیست فناوران اندیشه رستاک پردیس جامع رشد 14009224941 اطلاعات بیشتر
ویرا سطح دکاموند پردیس جامع رشد مقدماتی جاری 14008629361 اطلاعات بیشتر
شرکت صنایع پخت مشهد پردیس جامع رشد یافته جاری 10380233670 اطلاعات بیشتر
اباددشت ارکیدہ سبز مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد 14009953968 اطلاعات بیشتر
شرکت در شرف تاسیس "نوین درمان" مرکز رشد فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
شاه گل گیاه تربت مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد 14009776568 اطلاعات بیشتر
رهپویان صنایع الکترونیک میراث اقبال مرکز رشد فناوری نیشابور رشد مقدماتی جاری 14010279037 اطلاعات بیشتر
امداد طب پویا پردیس جامع رشد مقدماتی خارج شده 14008052297 اطلاعات بیشتر
دانا فارمد شرق پردیس جامع رشد مقدماتی جاری 14008798126 اطلاعات بیشتر
راه ارتقاء و شکوفایی اندیشه مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی جاری 14009071271 اطلاعات بیشتر
آرمان حامی طبیعت آویژه مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی 14008983679 اطلاعات بیشتر
سلامت اندیشان برتر مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
آزما کاوان تدبیر شرق مرکز رشد فناوری گناباد رشد مقدماتی جاری 14009735271 اطلاعات بیشتر
در شرف تاسیس - حجت اله دهسنگی مرکز رشد فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
پویا پردازش اترس کیان مرکز رشد فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده 14009318003 اطلاعات بیشتر
کوهیار صدارت پارسیا مرکز رشد فناوری گناباد رشد مقدماتی جاری 14006314567 اطلاعات بیشتر
لاروسایکل مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
پارس اکسون نانو فناور مرکز رشد فناوری گناباد رشد مقدماتی جاری 14009885403 اطلاعات بیشتر
نوآوران نقشه راه هوشمند آریا مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14010112892 اطلاعات بیشتر
در شرف تاسیس جوپارت مرکز رشد فناوری گناباد رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
زیست دانش نوآور آریا مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14009885475 اطلاعات بیشتر
تولیدی ایده محور تفتان تجهیز مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد 14010073894 اطلاعات بیشتر
فناوران دانش کوشا پردیس جامع رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
احیا درمان پیشرفته پردیس جامع رشد یافته جاری 10102806611 اطلاعات بیشتر
بوم نوآوران فیدار ساسویه مرکز رشد فناوری سبزوار رشد مقدماتی خارج شده 14007794657 اطلاعات بیشتر
نیک فناوران کیان شرق مرکز رشد فناوری نیشابور رشد مقدماتی جاری 14009686663 اطلاعات بیشتر
سفیر بهار بینالود مرکز رشد فناوری نیشابور رشد مقدماتی جاری 14009745831 اطلاعات بیشتر
شرکت صنایع کیان ترانسفو خراسان اداره امور موسسات رشد جاری 10380417663 اطلاعات بیشتر
تجهیزات ابزار آزمای خاور میانه پردیس جامع رشد یافته جاری اطلاعات بیشتر
سیما نگر آریا سنا مرکز رشد فناوری سبزوار رشد جاری 14008678893 اطلاعات بیشتر
زیست کود سازان ارغوان مرکز رشد فناوری سبزوار رشد جاری 14007610952 اطلاعات بیشتر
آریاز ایده گستر اسرار مرکز رشد فناوری سبزوار رشد مقدماتی جاری 14008743697 اطلاعات بیشتر
برنافراگیرپیشتاز مرکز رشد فناوری سبزوار رشد جاری 14008288630 اطلاعات بیشتر
نواندیشان جوان مرکز رشد فناوری سبزوار رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
مدیریت و مشاوره کسب و کار بهار مرکز رشد فناوری سبزوار رشد مقدماتی جاری 14009834754 اطلاعات بیشتر
گروه صنعتی آرتیمان مرکز رشد فناوری سبزوار رشد جاری 14007657218 اطلاعات بیشتر
گسترش صنایع آذربرزین مرکز رشد فناوری سبزوار رشد جاری 10380170456 اطلاعات بیشتر
پیشگامان انتقال فناوری رضا مرکز رشد فناوری سبزوار رشد مقدماتی 14009065781 اطلاعات بیشتر
سیمرغ الکترونیک اسرار مرکز رشد فناوری سبزوار رشد جاری اطلاعات بیشتر
گسترش حرفه ای های رسانه فیروزه پردیس ICT رشد مقدماتی جاری 14007682196 اطلاعات بیشتر
هوشمند شهاب تدبیر گستر مرکز رشد فناوری سبزوار رشد مقدماتی جاری 14009224464 اطلاعات بیشتر
پردازش سیرآفاق مرکز رشد فناوری سبزوار رشد مقدماتی 14004287165 اطلاعات بیشتر
شرکت باغ موزه آداب وآیین کویر مرکز رشد فناوری سبزوار رشد مقدماتی جاری 14007866155 اطلاعات بیشتر
فنی مهندسی آدلان پایا مرکز رشد فناوری سبزوار رشد جاری 14008193770 اطلاعات بیشتر
سامانه جهانی لوح دل بارمان مرکز رشد فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده 14007746910 اطلاعات بیشتر
هوشمند سازان نگار پرداز ایلیا مرکز رشد فناوری سبزوار رشد جاری 14007527446 اطلاعات بیشتر
ویرا مرکز رشد فناوری گناباد رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
ایده پردازان الکترونیک البرز پردیس ICT رشد مقدماتی جاری 14006460218 اطلاعات بیشتر
شمس آزما پیشرو طب پردیس جامع رشد مقدماتی خارج شده 14008227915 اطلاعات بیشتر
تیتان صنعت کانی گستر شرق پردیس جامع رشد 14008482885 اطلاعات بیشتر
نوآوران فرایند و داده (نوفرداد) پردیس ICT رشد مقدماتی اطلاعات بیشتر
آراد تک مشعل آرتا پردیس انرژی رشد مقدماتی جاری 14009831538 اطلاعات بیشتر
عصر نوآوران دایان پردیس ICT رشد مقدماتی جاری 14008778490 اطلاعات بیشتر
فن آوری اطلاعات مهاب پردیس ICT رشد مقدماتی 10380430010 اطلاعات بیشتر
مهر افروزان به آرام مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده 14008871792 اطلاعات بیشتر
بهداد اندیش دادگستر سپید مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد مقدماتی جاری 14005516440 اطلاعات بیشتر
پیشران توسعه فناوری خواجه نصیر مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد جاری 14010057204 اطلاعات بیشتر
نوین مرهم اکسیر بارثاوا مرکز رشد فناوری نیشابور رشد اطلاعات بیشتر
در شرف تاسیس لعاب زرین مرکز رشد فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
پارس تکین آهن دانش بنیه پردیس جامع رشد یافته جاری 14006003051 اطلاعات بیشتر
آرمان تجارت مدیترانه پردیس جامع رشد مقدماتی خارج شده 14008925236 اطلاعات بیشتر
در شرف تاسیس آراد لیا سرامیک مرکز رشد فناوری گناباد رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
فرداد آزمای طوس پردیس جامع رشد مقدماتی خارج شده 14008290486 اطلاعات بیشتر
پیام آوران هنر و فناوری شرق پردیس جامع رشد جاری 14007609903 اطلاعات بیشتر
صنعت خودرو مهیار الکترونیک آراد مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14009313543 اطلاعات بیشتر
مهام الکترو تجهیز مانا مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14009567348 اطلاعات بیشتر
شادان تخمیر خراسان پردیس انرژی رشد مقدماتی جاری 14008853003 اطلاعات بیشتر
در شرف تاسیس-تولید پروتئین 65درصد از آب پنیر مرکز رشد فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
آینده سازان نانوفناوری عصر جدید مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد جاری 14010281526 اطلاعات بیشتر
فنی و مهندسی هوگون الکترونیک مرکز رشد فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
آسفالت راهسازان بردیا پردیس جامع رشد مقدماتی خارج شده 14008464075 اطلاعات بیشتر
گروه بین الملل توسعه بازار سفیران صادرات نوید مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد جاری 14008415789 اطلاعات بیشتر
سامان نقشه برداران کارآزموده مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14009201686 اطلاعات بیشتر
آذین آرای سرآمد صنعت پردیس جامع رشد مقدماتی خارج شده 14008744928 اطلاعات بیشتر
شبکه ارتباطات ارتاک توسعه پردیس ICT رشد مقدماتی جاری 10380526950 اطلاعات بیشتر
ویرادادپرداز آتیه پندار پردیس ICT رشد مقدماتی جاری 14007863610 اطلاعات بیشتر
گروه نرم افزاری سافت دکور پردیس ICT رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
آرتا کیمیا توس مرکز رشد فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده 14009392933 اطلاعات بیشتر
ارتباطات دایره طلایی ایرانیان پردیس ICT رشد جاری 14008667334 اطلاعات بیشتر
رایا رهاورد رسپینا مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد خارج شده 14009244430 اطلاعات بیشتر
پالایش ماکان فیروزه خراسان مرکز رشد فناوری نیشابور رشد جاری 14006534520 اطلاعات بیشتر
شایلین پلیمر طوس مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14009729855 اطلاعات بیشتر
هوشمندفناوران مهام اندیش فرتاک مرکز رشد فناوری گناباد رشد جاری 14008714772 اطلاعات بیشتر
- مرکز رشد فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
تجهیزات الکترونیک مشهد فجر ویرا پردیس جامع رشد 14009843971 اطلاعات بیشتر
راشا طب برنا تجهیز مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14008969052 اطلاعات بیشتر
تصویرسازان اندیشه پارس پردیس جامع رشد مقدماتی خارج شده 14009209339 اطلاعات بیشتر
کشت و صنعت زرپران یگانه مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد مقدماتی جاری 14009295321 اطلاعات بیشتر
نوین الکترونیک ایده آل شرق مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14009084454 اطلاعات بیشتر
سس مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
نگاه نو سبز فرتاک مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی جاری 14008387144 اطلاعات بیشتر
شرق صنعت نیشابور پردیس جامع رشد یافته جاری 10380023709 اطلاعات بیشتر
پارس پویا کنترل بینالود پردیس جامع رشد یافته جاری 10380189138 اطلاعات بیشتر
دنیای هوشمند آوا مرکز رشد فناوری گناباد رشد جاری 14009305141 اطلاعات بیشتر
فناوریهای هوشمند توانبخشی فن آسا پردیس جامع رشد 14007928024 اطلاعات بیشتر
زیست پردازش آریا پردیس جامع رشد مقدماتی خارج شده 14007505810 اطلاعات بیشتر
آروین حکمت آسیا پردیس جامع رشد مقدماتی خارج شده 14009625933 اطلاعات بیشتر
اطلس پترو پویش پاژ پردیس انرژی رشد جاری 14006239676 اطلاعات بیشتر
آذر زیست انرژی پارس پردیس انرژی رشد مقدماتی خارج شده 14008250570 اطلاعات بیشتر
آریا راه کاو پردیس ICT رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
گروه صنعتی رهپویان انرژی کاویان پردیس انرژی رشد 14004206075 اطلاعات بیشتر
فنی مهندسی افق انرژی صدرا پردیس انرژی رشد 14009237744 اطلاعات بیشتر
نوآوران الکترونیک هوشمند ایرانیان پردیس ICT رشد مقدماتی خارج شده 14008861141 اطلاعات بیشتر
سحاب صنعت فکر طلایی مرکز رشد فناوری گناباد رشد جاری 14008745460 اطلاعات بیشتر
سارنگ پودرپایدار نوین مرکز رشد فناوری گناباد رشد جاری 14008841518 اطلاعات بیشتر
مهندسین مشاور دانش بنیان هیدروتک توس پردیس انرژی رشد یافته جاری 10380358763 اطلاعات بیشتر
مبین گوهر آزمای فرآور (مگافرآور) پردیس جامع رشد یافته جاری 14004078952 اطلاعات بیشتر
کاوشگران بسپارش سبز مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
پیشگامان گسترش متن باز پردیس ICT رشد یافته جاری 10380604728 اطلاعات بیشتر
حافظان سلامت گیاه ویرا مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی جاری 14008977380 اطلاعات بیشتر
پدیده صدراب پایا پردیس جامع رشد یافته جاری 10380594298 اطلاعات بیشتر
ویدا سیستم ایرانیان مرکز رشد فناوری نیشابور رشد جاری 14007847079 اطلاعات بیشتر
بزرگمهر منیر سورن پردیس جامع رشد یافته جاری 14005290154 اطلاعات بیشتر
در شرف تاسیس مرکز رشد فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
بوژان فن آور هورتاش پردیس انرژی رشد مقدماتی خارج شده 14007597735 اطلاعات بیشتر
دانش آوران نور ونداد پردیس ICT رشد جاری 14009999182 اطلاعات بیشتر
توسعه کسب و کار جستجوگران آسایش آذین پردیس ICT رشد مقدماتی خارج شده 14009012790 اطلاعات بیشتر
زرپران پاک نژاد غفاری مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14009224830 اطلاعات بیشتر
فرابین حافظ پارس مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14009713359 اطلاعات بیشتر
ماشین سازی فرتاک تاو خراسان مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد 14009583888 اطلاعات بیشتر
خانه هوش خلاق کودک و نوجوان شریف گناباد مرکز رشد فناوری گناباد رشد خارج شده 14008768745 اطلاعات بیشتر
رایان پردازش ارتباط بی انتها پردیس ICT رشد یافته خارج شده 14004408390 اطلاعات بیشتر
نوین سازان فناوری هرمز مرکز رشد فناوری گناباد رشد جاری 14008790772 اطلاعات بیشتر
سنجش ره آورد نیکان سناباد پردیس جامع رشد 14007280701 اطلاعات بیشتر
یکتا نانو فناوران طوس پردیس جامع رشد جاری 14006810512 اطلاعات بیشتر
سنجش از دور و مدیریت داده موج نگار خاوران پردیس جامع رشد مقدماتی خارج شده 14008758337 اطلاعات بیشتر
در شرف تاسیس نرم افزار پیمانکاری عمرانی مرکز رشد فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
توسعه کشت و صنعت فرنیک مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد 14009025291 اطلاعات بیشتر
همتا تجارت ایرانیان فردا پردیس ICT رشد مقدماتی جاری 14008446268 اطلاعات بیشتر
نوآوران بسپار بیژن یورد مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد جاری 14008704174 اطلاعات بیشتر
بهین رهاورد جاده ابریشم مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
توس درمان طب پردیس جامع رشد یافته جاری 10380452614 اطلاعات بیشتر
یکتا پردازش پژواک پردیس ICT رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
دیبا تجارت شهریار پردیس ICT رشد مقدماتی خارج شده 14008003563 اطلاعات بیشتر
دگرگون گربادونورتوس مرکز رشد فناوری گناباد رشد خارج شده 14005854293 اطلاعات بیشتر
نهاده آزمون رویش نوین مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14008011186 اطلاعات بیشتر
توسعه فناوری نوین نانو مقیاس پردیس جامع رشد 14004464508 اطلاعات بیشتر
پیشرو پژوهان کربن ققنوس پردیس جامع رشد مقدماتی خارج شده 14008054120 اطلاعات بیشتر
در شرف تاسیس مرکز رشد فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده 14000000000 اطلاعات بیشتر
سویاب گستر خراسان پردیس ICT رشد 14007650630 اطلاعات بیشتر
طعم گستر شهد الوند مرکز رشد فناوری گناباد رشد جاری 14000000000 اطلاعات بیشتر
نگین الکترونیک صنعت داتیس مرکز رشد فناوری گناباد رشد جاری 14000000000 اطلاعات بیشتر
تابان دندان سینا شرق مرکز رشد فناوری گناباد رشد جاری 14000000000 اطلاعات بیشتر
فروزان دژ شرق تربت مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد 14007973985 اطلاعات بیشتر
خاورنهال شرق آریا مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد 14007885816 اطلاعات بیشتر
ساتر صنعت الکترونیک باراد مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14007679700 اطلاعات بیشتر
اندازه گیران امواج قدرت آروند پردیس جامع رشد مقدماتی خارج شده 14008960696 اطلاعات بیشتر
پایا گستر بوژان مرکز رشد فناوری نیشابور رشد جاری 14008614533 اطلاعات بیشتر
تدبیگران مرکز رشد فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
توسعه کشاورزان هوشمند دانیار (سهامی خاص) مرکز رشد فناوری گناباد رشد جاری 14008938725 اطلاعات بیشتر
بهین صنعت سبز صدرا مرکز رشد فناوری گناباد رشد جاری 14008739571 اطلاعات بیشتر
اریا صنعت سازه بارثاوا پردیس انرژی رشد جاری 14004205488 اطلاعات بیشتر
آرسین پرداز آرنیکا پردیس ICT رشد مقدماتی خارج شده 14009482667 اطلاعات بیشتر
بستر تجارت الکترونیک اسپاد پردیس ICT رشد جاری 14008667640 اطلاعات بیشتر
صدرا سیاوش شرق مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14008669490 اطلاعات بیشتر
نانو آداک پارس طلایی مرکز رشد فناوری گناباد رشد جاری 14008478468 اطلاعات بیشتر
آذرین سفال صنعت پویان مرکز رشد فناوری گناباد رشد جاری 14009174914 اطلاعات بیشتر
زیست بوژان شرق مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد جاری اطلاعات بیشتر
نانو پالایش پارس کیان مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14007392679 اطلاعات بیشتر
آروند سیستم ایمن کیا مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14007257106 اطلاعات بیشتر
پرتو آزمون رهیافت نو مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی خارج شده 14008042444 اطلاعات بیشتر
فن آوران پویا پاک رضوان پردیس جامع رشد مقدماتی خارج شده 14008644810 اطلاعات بیشتر
تک رایانه پردازش بارثاوا پردیس ICT رشد مقدماتی خارج شده 10380514819 اطلاعات بیشتر
هوشمند پشرو فیدار مرکز رشد فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده 14008466730 اطلاعات بیشتر
آوای هوشمند آدم و حوا مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد جاری 14009574490 اطلاعات بیشتر
آرسس صنعت پاسارگاد پردیس انرژی رشد مقدماتی خارج شده 14007867220 اطلاعات بیشتر
الکتروپویانمای خیام مرکز رشد فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
پژوهش انرژی سولار پردیس انرژی رشد خارج شده ۱۰۳۸۰۵۵۶۷۶۴ اطلاعات بیشتر
مبتکران نوین پزشکی سپهر پردیس جامع رشد 14006863936 اطلاعات بیشتر
کوهیار صدارت پارسیا مرکز رشد فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده 14000000000 اطلاعات بیشتر
عامل های هوشمند دانای درنیکا پردیس ICT رشد جاری 14008923458 اطلاعات بیشتر
نام آوران فناوری اطلاعات پرنیا (هلپیکال) پردیس ICT رشد جاری 14008660319 اطلاعات بیشتر
نیوار کار مهند توس پردیس انرژی رشد جاری 14005424771 اطلاعات بیشتر
توسعه گران صنعت مجازی آسیا مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد جاری 14009234722 اطلاعات بیشتر
مبنا ( مرجع بهبود نگرش انسان) مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
هامان بذر ره آورد دانش مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی 14008543090 اطلاعات بیشتر
iOTING Proximity Marketing پردیس ICT رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
پایا توس آب رادین مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد جاری 14007552221 اطلاعات بیشتر
بوم توسعه ایده پردازان دایا مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14008022640 اطلاعات بیشتر
هیبرید چرخ پردیس جامع رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
آرایشی آرینا تیوا آذین مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد 14008053872 اطلاعات بیشتر
امین دیتا مرکز رشد فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
ابر سلامت هوشمند سینا پردیس ICT رشد جاری 14006834777 اطلاعات بیشتر
بهینه سازان صنعت و اتوماسیون رادمهر مرکز رشد فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده 14002234565 اطلاعات بیشتر
سورین صنعت شادیاخ مرکز رشد فناوری نیشابور رشد جاری 14006775098 اطلاعات بیشتر
شرکت طراحی مهندسی مشهد تدبیر پردیس جامع رشد یافته جاری 10380270978 اطلاعات بیشتر
آرمان نیرو پایاگستران پاژند پردیس انرژی رشد جاری 14005977920 اطلاعات بیشتر
کارینا صنعت فرتاک مرکز رشد فناوری گناباد رشد خارج شده 14007726890 اطلاعات بیشتر
ایده پردازان سپهر پاژ پردیس ICT رشد جاری 14007732696 اطلاعات بیشتر
افق روشن صحرا پردیس جامع رشد یافته جاری 10380384875 اطلاعات بیشتر
پویشگران طرح سبز سپنتا پردیس انرژی رشد مقدماتی خارج شده 14006190514 اطلاعات بیشتر
توسعه مربیگری فراکوچ ایرانیان مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد جاری 14007397158 اطلاعات بیشتر
فناوران بویا پردازش جام پردیس جامع رشد مقدماتی خارج شده 14008921330 اطلاعات بیشتر
اندیشه کاری پرداز تاو مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده 14007240590 اطلاعات بیشتر
یاران سرزمین یاقوت مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد خارج شده 14005230634 اطلاعات بیشتر
کشت گستران زیست تدبیر مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد 14008013290 اطلاعات بیشتر
نوآورانه های صنعت سپهری مقدم مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
حلاوت گستر بایگ مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14007033008 اطلاعات بیشتر
منشور دانش و اقتصاد مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
فرآیندنگرشرق پردیس جامع رشد یافته 10380416930 اطلاعات بیشتر
میعاد الکتریک پارس ( سهامی خاص ) مرکز رشد فناوری گناباد رشد خارج شده 14007962390 اطلاعات بیشتر
آلوئه ورا فرآور توس مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی خارج شده 14008682056 اطلاعات بیشتر
توسعه فناوری‌های پردازش داده دانا پردیس ICT رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
شرکت هوش‌کاوان فناوری نوین آیریک پردیس ICT رشد جاری 14006809155 اطلاعات بیشتر
زرین گلبرگ خراسان مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد جاری اطلاعات بیشتر
سه قله مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
در حال تشکیل: استفاده از ظرفیت IT در پایش پروژه های ساختمانی و عمرانی مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
پویا گرافیک مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
شوینده طبیعی بدون مواد شمیایی : در حال ثبت مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
گلپاد توران زمین مرکز رشد فناوری نیشابور رشد خارج شده 14003295181 اطلاعات بیشتر
پژوهشی صنعتی طاها قالب توس پردیس انرژی رشد یافته جاری 10380314704 اطلاعات بیشتر
بیست گامان بازی گستر خلاق امروز مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14006563202 اطلاعات بیشتر
هوشمندسازان صنوبر شرق مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
رایان مهر ساج گستر مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد مقدماتی خارج شده 14005247139 اطلاعات بیشتر
تیواالکترونیک کارا پارتیکان مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
پیشگامان عرصه آموزش رامان صدرا پردیس ICT رشد جاری 14007316809 اطلاعات بیشتر
رستاک زعفران سودا مرکز رشد فناوری گناباد رشد خارج شده 14007796853 اطلاعات بیشتر
کارا صنعت تدبیر پایا پردیس انرژی رشد یافته 10380558810 اطلاعات بیشتر
ایده پردازان کاوشگر پارس نوین مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14007296809 اطلاعات بیشتر
کیف و کفش بلوچ قرائی زاوه شرق (با مسئولیت محدود) مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد 14006525468 اطلاعات بیشتر
سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعات مکانی در سازمان دهیاری ها مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
بامین مارکت مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد مقدماتی جاری اطلاعات بیشتر
آریو رایانه بینالود مرکز رشد فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده 14007671380 اطلاعات بیشتر
آریا دقیق ابتکار کاوه صنعت پردیس جامع رشد جاری 14007594688 اطلاعات بیشتر
نیاکان رونق پارس (Niakan ronagh Pars) پردیس جامع رشد جاری 14007580392 اطلاعات بیشتر
توسعه فناوری های نوین آرتیمان پاسارگاد ماندگار پردیس جامع رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
تجارت گستران پرهام آینده مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده 14007762647 اطلاعات بیشتر
پایدار رویش نیک دستان مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی خارج شده 14007781187 اطلاعات بیشتر
محتوا پردازان هشتم توس پیشرو پردیس ICT رشد جاری 14007543500 اطلاعات بیشتر
ماهان توسعه تجهیز پارسیان پردیس انرژی رشد جاری 14007623658 اطلاعات بیشتر
دانش بنیان آریا صنعت هوشمند اسپاد پردیس جامع رشد 14005002590 اطلاعات بیشتر
فرهیختگان صنعت غذای عطار مرکز رشد فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
َشرکت داروسازی اکسیر گل سرخ پردیس جامع رشد یافته جاری 10380396964 اطلاعات بیشتر
شرکت دایان مهان خاوران پردیس ICT رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
نسل رویش فرصت ویستا مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد جاری 14007647192 اطلاعات بیشتر
چاپیروس پردیس ICT رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
شرکت کیا سیستم آرکا الکترونیک پاژ پردیس ICT رشد جاری 14007640751 اطلاعات بیشتر
بانی ارتباط صنعت رایان مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد 14007683408 اطلاعات بیشتر
پویشگران مواد پارت آزمون شرق پردیس جامع رشد 14005204877 اطلاعات بیشتر
AITrends پردیس ICT رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
سبحان صنعت کهربای پارت پردیس جامع رشد مقدماتی خارج شده 14007488302 اطلاعات بیشتر
نیوساد صنعت نوافرین اوند مرکز رشد فناوری گناباد رشد خارج شده 14008773253 اطلاعات بیشتر
فرانگران توسعه سلامت زیست ایرانیان مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده 14007969948 اطلاعات بیشتر
صنایع الکترونیک توس آرا مرکز رشد فناوری گناباد رشد خارج شده 14000000000 اطلاعات بیشتر
ابر صنعت اکسون شرق مرکز رشد فناوری گناباد رشد جاری 14004364461 اطلاعات بیشتر
تفکر نارنجی مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
جهان سبز آتیه سازان توس مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده 14006351130 اطلاعات بیشتر
سامان داروی هشتم پردیس جامع رشد یافته جاری 10380496158 اطلاعات بیشتر
گروه بازاریابی نوین مرکز رشد فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
ارغوان طوس مشرق زمین مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14004832610 اطلاعات بیشتر
پرتو صنعت پاژ پردیس انرژی رشد یافته جاری 10380576818 اطلاعات بیشتر
آنارام پردازش شرق مرکز رشد فناوری نیشابور رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
یگانه کارآفرینان تدبیراندیش مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد جاری 14007456140 اطلاعات بیشتر
نیک اندامان آریاتوان مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد خارج شده 14005209190 اطلاعات بیشتر
موسسه مطالعات راهبردی بشرا پژوه شرق مدیریت توسعه کسب و کار کارگزار جاری 10380548742 اطلاعات بیشتر
کیمیا صنعت رایمند مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی خارج شده 14007545750 اطلاعات بیشتر
فرآورده های سرامیک مهناز مرکز رشد فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
پروتئین نو ترکیب طاها پردیس جامع رشد یافته جاری 14004183885 اطلاعات بیشتر
کاوش گران علم نوین پارس مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده 14007852083 اطلاعات بیشتر
منابع تجدید پذیر آرشام پردیس انرژی رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
تابان اندیش برجیس پردیس جامع رشد جاری 14006519400 اطلاعات بیشتر
آرون زیست طب پاژ پردیس جامع رشد جاری 14007651075 اطلاعات بیشتر
تعاونی هنرمندان کارآفرین گلبهار مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد جاری 14005268770 اطلاعات بیشتر
هوشمندسازان نوین ارتباطات بینالود مرکز رشد فناوری نیشابور رشد جاری 14008538071 اطلاعات بیشتر
شرق آزما بازثاوا پردیس جامع رشد یافته جاری 10380494443 اطلاعات بیشتر
یکتا اندیشان برتر قرن پردیس ICT رشد مقدماتی خارج شده 14007204348 اطلاعات بیشتر
صدرا ماهان پارسیان پردیس انرژی رشد یافته جاری 10320604777 اطلاعات بیشتر
رویش نسل آینده ساز پایا مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
درحال ثبت مرکز رشد فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
نگین سامانه هوشمند پاژ پردیس ICT رشد جاری 14006648490 اطلاعات بیشتر
الکترومد پرشین توس پردیس جامع رشد یافته جاری 10380481446 اطلاعات بیشتر
پارس سایان الکترونیک توس پردیس انرژی رشد جاری 14004470820 اطلاعات بیشتر
صنایع غذایی و دارویی سیوان پارس اکسیر مرکز رشد فناوری گناباد رشد جاری 14006975510 اطلاعات بیشتر
گروه نرم افزاری نیل رایانه خراسان مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد خارج شده 14006054912 اطلاعات بیشتر
دفینه سبز توس مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد خارج شده 14005737398 اطلاعات بیشتر
مهندسی ماشین های دوار خاور طوس پردیس انرژی رشد یافته جاری 10380551774 اطلاعات بیشتر
مدیریت هوشمند خدمات یکپارچه شفق پردیس ICT رشد مقدماتی خارج شده 14006741320 اطلاعات بیشتر
وقت به خیر پردیس ICT رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
شرکت تعاونی ناب آباد گران برنا مرکز رشد فناوری نیشابور رشد جاری 10980155286 اطلاعات بیشتر
در شرف تاسیس - ایروانی مرکز رشد فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده 14005706832 اطلاعات بیشتر
آریسان اطلس آسیا مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده 14007975121 اطلاعات بیشتر
وفاتوس پردیس جامع رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
سلام کامیکس مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
سورن هومان ایرانیان پردیس انرژی رشد مقدماتی خارج شده 14006489220 اطلاعات بیشتر
شرکت تحقیقاتی مهندسی ژرف پویان توس پردیس ICT رشد یافته جاری 10380345713 اطلاعات بیشتر
بهدان فناور پارساوا مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
تسنیم ایده سازان پارس مرکز رشد فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده 10380608360 اطلاعات بیشتر
سپیدان داده‌گستران جام جم سرو مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
مجتمع صنعتی طلایه پردیس جامع رشد یافته 10380304470 اطلاعات بیشتر
ایده پردازان جوان برتر آفرینش مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد جاری 14007656143 اطلاعات بیشتر
کاراکاوش خاوران پردیس انرژی رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
آرا زیست مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
عارف گستر قطب خاوران مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد مقدماتی خارج شده 14005860032 اطلاعات بیشتر
تجهیزات پیشرفته درمان توس پردیس جامع رشد 14007259117 اطلاعات بیشتر
کاوشگران صنایع پارس آوا مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد خارج شده 14006407654 اطلاعات بیشتر
ژینو گستر رایان توس مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14006371411 اطلاعات بیشتر
دایا دانش گستر آرمان پردیس جامع رشد جاری 14006777499 اطلاعات بیشتر
سودافناوررایانه ماندگار مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد خارج شده 14006212480 اطلاعات بیشتر
نیرو پژوهان مرصاد پردیس انرژی رشد جاری 10380671765 اطلاعات بیشتر
چیتاآرت مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
مهدی طیبی مرکز رشد فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
زیست مکمل سازان خاوران مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد جاری 14007371913 اطلاعات بیشتر
پشتیبانی صنایع دیار شرق پردیس انرژی رشد یافته جاری 10380330957 اطلاعات بیشتر
پرتوگران صنعت خیام مرکز رشد فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده 14000270918 اطلاعات بیشتر
بهین سامان کشت پویا مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد جاری 14007388382 اطلاعات بیشتر
تراز آسیا فن آوران پیشرو برتر مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد 14008243530 اطلاعات بیشتر
سامانه های ایمن یار هوشمند سایه پردیس ICT رشد جاری 14007683830 اطلاعات بیشتر
نوین دانش میلاد پارسیان بینالود مرکز رشد فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده 14000264594 اطلاعات بیشتر
شرکت توسعه هوش افزار کودک آوند مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد جاری 14006778373 اطلاعات بیشتر
سفارش آنلاین غذا چیندی پردیس ICT رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
همتا سیستم پارس آرتان پردیس ICT رشد مقدماتی خارج شده 14007021639 اطلاعات بیشتر
نوین تحلیل افزار پارسیان پردیس ICT رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
آفرودیار مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
آذران جوش ریل آسیا پردیس جامع رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
آریا صنعت پردیس جامع رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
آینده سازان مکان مبنای آریا مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14007531732 اطلاعات بیشتر
پایا کنترل پاسارگاد پردیس جامع رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
گروه تولید محتوای چند رسانه ای moclip مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
نگار کانی فوم آساک پردیس جامع رشد جاری 14006873643 اطلاعات بیشتر
هوشمند سازان شرق پردیس جامع رشد یافته جاری 10380403967 اطلاعات بیشتر
نیان الکترونیک پردیس جامع رشد یافته جاری 10862039106 اطلاعات بیشتر
افزودنی های طبیعی گلچین توس پردیس جامع رشد 14005122314 اطلاعات بیشتر
هورتاش توس پردیس انرژی رشد یافته جاری 10380404632 اطلاعات بیشتر
طلایه داران ارتباطات هوشمند آینده مرکز رشد فناوری نیشابور رشد جاری 14006964403 اطلاعات بیشتر
یاران بهگزین پارسا پردیس جامع رشد یافته جاری 10103642336 اطلاعات بیشتر
شرکت نانوعایق پیشگام وطن پردیس جامع رشد مقدماتی خارج شده 14005607480 اطلاعات بیشتر
مهد ارتباط گوهر آریا پردیس ICT رشد جاری 10380669238 اطلاعات بیشتر
کاوش صنعت توس پردیس انرژی رشد یافته جاری 10380356343 اطلاعات بیشتر
کانی گستر کارینا مرکز رشد فناوری نیشابور رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
نوآوران هوش گستر آرام پردیس جامع رشد جاری 14006970632 اطلاعات بیشتر
ره آورد مدیریت نوین شرق بارثاوا مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد خارج شده 14006951620 اطلاعات بیشتر
سامان موج پیشرو صنعت شرق پردیس جامع رشد خارج شده 14007578678 اطلاعات بیشتر
شهاب کیاآرمان پردیس جامع رشد یافته جاری 10860166894 اطلاعات بیشتر
روناک صنعت خاوران ( سهامی خاص ) پردیس انرژی رشد مقدماتی خارج شده 14006770190 اطلاعات بیشتر
شرکت نوآوران نگین پژوهان سپهر آریان مدیریت توسعه کسب و کار کارگزار 14004164152 اطلاعات بیشتر
نانو افلاک خیام مرکز رشد فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
رزین بسپار آریا پردیس جامع رشد مقدماتی خارج شده 14007217077 اطلاعات بیشتر
صنایع ارتوپدی آراد طب توس پردیس جامع رشد یافته جاری 14004487041 اطلاعات بیشتر
توسعه و آبادانی رنگین ساروج گناباد مرکز رشد فناوری گناباد رشد خارج شده 14005485691 اطلاعات بیشتر
پویا پردازش نگار شرق پردیس ICT رشد یافته جاری 10380371479 اطلاعات بیشتر
پدیده خلاقان پارسه پردیس ICT رشد خارج شده 10380604688 اطلاعات بیشتر
شرکت گل کوه بینالود پردیس جامع رشد یافته جاری 10380416950 اطلاعات بیشتر
بهسامان انرژی روژان طوس پردیس انرژی رشد جاری 14005997953 اطلاعات بیشتر
دام تراز هوشمند کیان مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد خارج شده 14006732234 اطلاعات بیشتر
شرکت پترو اکسیر اطلس پردیس انرژی رشد جاری 14006016308 اطلاعات بیشتر
مسیر شغل ها ( JOBSWAY) پردیس ICT رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
هانا بافت نگار ایرانیان مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد جاری 14007636465 اطلاعات بیشتر
زیباسو پردیس ICT رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
سپیدگامان پیشرو رسانه پردیس ICT رشد مقدماتی خارج شده 14007093043 اطلاعات بیشتر
در حال تاسیس پردیس انرژی رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
توسعه باهشت گردشگر ایرانیان مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد 14007051763 اطلاعات بیشتر
طراحان فناوری گلدوِر توس پردیس ICT رشد مقدماتی خارج شده 14004023839 اطلاعات بیشتر
شرکت پیشتازان سفر گستر فناور راتا پردیس ICT رشد مقدماتی خارج شده 14006994031 اطلاعات بیشتر
توسعه فناوری الکترونیک فیدارخراسان مرکز رشد فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده 14006938710 اطلاعات بیشتر
صنایع سبز آویژه ماشین مهراب توس پردیس جامع رشد یافته جاری 10380652733 اطلاعات بیشتر
بیوسان ندا پارس مرکز رشد فناوری گناباد رشد خارج شده 14005666696 اطلاعات بیشتر
توسعه شناسه پرداز منش پردیس ICT رشد جاری 14007245328 اطلاعات بیشتر
آوان گیاه سبز پارسیان مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد جاری 14008666221 اطلاعات بیشتر
بین المللی مهندسی نوید توسعه آویژه مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی خارج شده 14007110547 اطلاعات بیشتر
فرانگرش جهان الکترونیک پردیس ICT رشد یافته جاری 10380611392 اطلاعات بیشتر
تولید کودهای بیولوژیک مرکز رشد فناوری گناباد رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
شیدا نوین ابتکار اداره امور موسسات رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
پویش تجهیز هیراد نوین پردیس جامع رشد جاری 14005758856 اطلاعات بیشتر
حامی رایانه آفتاب توس پردیس ICT رشد مقدماتی خارج شده 14005762608 اطلاعات بیشتر
ایمن موج توس پردیس جامع رشد یافته جاری 10380508010 اطلاعات بیشتر
سازه های اطلاعاتی راژمان پردیس ICT رشد یافته جاری 10380402888 اطلاعات بیشتر
پیشگام انرژی خاور پردیس انرژی رشد یافته جاری 10380512948 اطلاعات بیشتر
جوش استارت صنعت پردیس جامع رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
سنابادقطعه آلتون پردیس انرژی رشد خارج شده 10380593322 اطلاعات بیشتر
برنا صنعت توس پردیس انرژی رشد یافته جاری 10380380109 اطلاعات بیشتر
پویا پژوهان دنیای توس پردیس جامع رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
علم و فناوری آرام پردیس ICT رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
سامان انرژی گستر پویای شرق مرکز رشد فناوری نیشابور رشد خارج شده 14006296516 اطلاعات بیشتر
صنعت هوشمند آترین نوین مرکز رشد فناوری گناباد رشد خارج شده 10380656927 اطلاعات بیشتر
سیمرغ رهام آریا مرکز رشد فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده 14007421594 اطلاعات بیشتر
رسانور نیشابور مرکز رشد فناوری نیشابور رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
موسسه دارایی های فکری و فناوری پلکان مدیریت توسعه کسب و کار کارگزار جاری 10380516479 اطلاعات بیشتر
مرکز پژوهش و نوآوری موسسه آموزش عالی خراسان اداره امور موسسات رشد خارج شده 10380610660 اطلاعات بیشتر
تجهیزات پزشکی نوین سازان سلامت پاسارگاد پردیس جامع رشد مقدماتی خارج شده 14005383110 اطلاعات بیشتر
آرشام صنعت توس پردیس جامع رشد یافته جاری 10380423041 اطلاعات بیشتر
خلاقان آزاد رهپویان قاصدک مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده 14006943568 اطلاعات بیشتر
پایاب انرژی سپهر مرکز رشد فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده 14006560457 اطلاعات بیشتر
زیست تروند آرین پردیس جامع رشد یافته جاری 10380602779 اطلاعات بیشتر
پیشگامان کیمیاسبز پاژ مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی خارج شده 14005280280 اطلاعات بیشتر
خدمات نیروگاهی آهار شرق پردیس انرژی رشد یافته جاری 10380442109 اطلاعات بیشتر
سامانه ساز صنایع خراسان پردیس جامع رشد یافته 10380399460 اطلاعات بیشتر
کیان گسترش سلامت آسیا پردیس جامع رشد 14005552011 اطلاعات بیشتر
کارا شیمی نوآوران گناباد مرکز رشد فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده 14007023003 اطلاعات بیشتر
سلامت کویر شرق مرکز رشد فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
مانا پلیمر آرمان پردیس انرژی رشد خارج شده 10380640912 اطلاعات بیشتر
آفرینش سیستم های پویا پردیس ICT رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
ساخت بلوکه بدون اتوکلاو مرکز رشد فناوری گناباد رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
شرکت تاسیساتی و حرارتی اتش افروز مرکز رشد فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
رضوان دانش دانیال مرکز رشد فناوری گناباد رشد خارج شده 14005953552 اطلاعات بیشتر
تراشه سیستم پیشرو پردیس ICT رشد یافته جاری 10380562026 اطلاعات بیشتر
آب وانرژی مرکز رشد فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
کمباین سازی زرین بوجار خراسان رضوی پردیس جامع رشد یافته جاری 14004819197 اطلاعات بیشتر
فنی مهندسی مهرگان ترشیز خراسان مرکز رشد فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده 14005908229 اطلاعات بیشتر
صنعت پروژه توس پردیس انرژی رشد یافته جاری 10380436530 اطلاعات بیشتر
تجهیز بتن مهدی پردیس جامع رشد جاری 14004043798 اطلاعات بیشتر
تولید سیتم زنگ شکن و کلاف بازکن مرکز رشد فناوری گناباد رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
گروه مهندسین عرفان آفرینش مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
اندیشه ابرار اداره امور موسسات رشد خارج شده 10380371407 اطلاعات بیشتر
کیمیا بذر ماندگار مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی خارج شده 14004705460 اطلاعات بیشتر
مکمل فراسودمند طوس مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد جاری 14004471552 اطلاعات بیشتر
- اداره امور موسسات رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
اندیشه پردازان سپهر آپادانا مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد خارج شده 14003406583 اطلاعات بیشتر
گروه نرم افزاری ایده پردازان آینده پردیس ICT رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
نوین صنعت ثامن پردیس انرژی رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
فناوری اطلاعات رایان فرایان پردیس ICT رشد مقدماتی خارج شده 10380415281 اطلاعات بیشتر
زیست فن آوری امید مرکز رشد فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
شبکه ارتباطات طلایی شرق پردیس ICT رشد یافته جاری 10380415184 اطلاعات بیشتر
زرین افزار بین الملل پردیس ICT رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
شرکت مهندسی آیکار پردیس انرژی رشد مقدماتی خارج شده 10380478676 اطلاعات بیشتر
آروین برترین فناوران روز اداره امور موسسات رشد خارج شده 10380503978 اطلاعات بیشتر
اکسیر رایانه صبا پردیس ICT رشد یافته جاری 10380539183 اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری حسیب پردیس ICT رشد یافته جاری 10380387236 اطلاعات بیشتر
کشت وصنعت زرآویژه خراسان مرکز رشد فناوری گناباد رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
توسعه صنایع غذایی دانشگرایان نوین دلسا پردیس جامع رشد یافته جاری 10380527120 اطلاعات بیشتر
غزل گوهر دردانه درخشان مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد خارج شده 14007307142 اطلاعات بیشتر
توانا فناوران دانا مرکز رشد فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده 14006510055 اطلاعات بیشتر
کوشا صنعت توس پردیس جامع رشد یافته 10380386235 اطلاعات بیشتر
شاخص صنعت پارس پردیس انرژی رشد یافته جاری 10380474522 اطلاعات بیشتر
مهام الکترونیک سما صنعت پردیس جامع رشد 14006772572 اطلاعات بیشتر
سازه گستر آرین پارس پردیس جامع رشد یافته جاری 10380479303 اطلاعات بیشتر
تحقیق و توسعه یسنا پارس پردیس ICT رشد یافته جاری 10860233706 اطلاعات بیشتر
فرش آواسازان همراه پردیس ICT رشد خارج شده 14006687497 اطلاعات بیشتر
پیمان خطوط شرق پردیس جامع رشد یافته جاری 10380425554 اطلاعات بیشتر
شرکت سامانه های دقیق نوین افراز پردیس جامع رشد یافته جاری 10380606768 اطلاعات بیشتر
مهر تابان توس پردیس جامع رشد یافته خارج شده 10380438089 اطلاعات بیشتر
طراحی نو نقش پارت مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد جاری 14005385127 اطلاعات بیشتر
نیرو نماد خراسان پردیس انرژی رشد یافته جاری 10380254920 اطلاعات بیشتر
زاویه گستر برتر شرق مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده 14007132835 اطلاعات بیشتر
داده پردازان نگین شفق پردیس ICT رشد خارج شده 10630156575 اطلاعات بیشتر
موسسه اندیشه مانا ماتیکان پردیس ICT رشد مقدماتی خارج شده 14005776970 اطلاعات بیشتر
بهینه سازان فن آوری و دانش توس پردیس انرژی رشد خارج شده 14007221285 اطلاعات بیشتر
پارس اطلس مرکز رشد فناوری تربت حیدریه رشد جاری 14004942304 اطلاعات بیشتر
فنی مهندسی فلات شرق پارثاوا پردیس جامع رشد 14004666667 اطلاعات بیشتر
هنر صنعت یکتا ویژه ایرانیان مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد خارج شده 14007004501 اطلاعات بیشتر
مطلق کاران شرق پردیس انرژی رشد جاری 14005119506 اطلاعات بیشتر
فن آوری فراگرد پردیس جامع رشد یافته جاری 10380120512 اطلاعات بیشتر
پدیده انرژی پارسیان پردیس انرژی رشد یافته جاری 10380627354 اطلاعات بیشتر
آماد مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
اکسیردارو سینا اداره امور موسسات رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
تعاونی رشد رهنمون طوس مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی خارج شده 10380634736 اطلاعات بیشتر
مهندسی زرین سامانه شرق پردیس جامع رشد یافته جاری 10860213671 اطلاعات بیشتر
خوبان بنای پارسوا پردیس ICT رشد خارج شده 14004763111 اطلاعات بیشتر
نوین فن آوران رازی آرین اداره امور موسسات رشد خارج شده 14005097747 اطلاعات بیشتر
عصر نقره ای ارتباطات هوشمند پردیس ICT رشد مقدماتی خارج شده 14009747702 اطلاعات بیشتر
کارن افزار نوید پارسیان پردیس جامع رشد یافته 14005148323 اطلاعات بیشتر
شرکت دانش محور نوید آرمان زیست مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد جاری 14006301103 اطلاعات بیشتر
به سامان صنعت نوقاب مرکز رشد فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده 14003577981 اطلاعات بیشتر
شرکت خبرگان فناوری بیسیم کشاورزی اداره امور موسسات رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
نسیم اطلاعات آوای سلامت مرکز رشد فناوری نیشابور رشد خارج شده 14005117790 اطلاعات بیشتر
شیمی پارسیان عطار مرکز رشد فناوری نیشابور رشد جاری 14006377835 اطلاعات بیشتر
پیشرو سازه پیوند بارثاوا پردیس انرژی رشد خارج شده 14005435437 اطلاعات بیشتر
پیشرو سازه پیوند بارثاوا پردیس انرژی رشد جاری 14005435437 اطلاعات بیشتر
امید پترو انرژی خاوران پردیس انرژی رشد جاری 14006606977 اطلاعات بیشتر
پارت آزمای نیشابور مرکز رشد فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده 10860437170 اطلاعات بیشتر
پارت آزمای نیشابور مرکز رشد فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
پارس ساوا نوین هنر فناور مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد جاری 14006691779 اطلاعات بیشتر
آرشا گسترش سیمرغ مرکز رشد فناوری نیشابور رشد خارج شده 14005988740 اطلاعات بیشتر
وی کلیک پردیس ICT رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
شرکت دانش محور زیست راندمان مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد خارج شده 14005513276 اطلاعات بیشتر
طاق گستر پایدار پردیس جامع رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
موسسه فرهنگی هنری اندیشه ورزان خلاق مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده 73141135000 اطلاعات بیشتر
شرکت پارس آریا تکین هنر نواندیش (سهامی خاص) مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد خارج شده 14007312119 اطلاعات بیشتر
خدمات گستر دالوند مرکز رشد فناوری گناباد رشد خارج شده 14000226429 اطلاعات بیشتر
طراحان ماشین حجازیان پردیس جامع رشد یافته جاری 10380667580 اطلاعات بیشتر
گروه فنی مهندسی آریا دام بینالود/واحد تحقیقات و فناوری علوم دامی آریا مرکز رشد فناوری نیشابور رشد خارج شده 14000260742 اطلاعات بیشتر
نوآوران پیشتاز مبتکر نوین سبز پردیس انرژی رشد خارج شده 14006398590 اطلاعات بیشتر
آفتاب نوخیز هزارمسجد مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد جاری 14005198706 اطلاعات بیشتر
شرکت آبرسان کویر شرق مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد خارج شده 10380531678 اطلاعات بیشتر
نورپردازان آذرخش مشهد مرکز رشد فناوری گناباد رشد خارج شده 10380650784 اطلاعات بیشتر
ابرصنعت اکسون شرق مرکز رشد فناوری گناباد رشد خارج شده 14004364461 اطلاعات بیشتر
زیست گستران سبز صنعت اقلیما مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد 14005081012 اطلاعات بیشتر
بنارادبریس کیان پردیس جامع رشد خارج شده 14005973625 اطلاعات بیشتر
کوشان الکترونیک پردیس جامع رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
پارسا نیک کهن دیار مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد خارج شده 10380562366 اطلاعات بیشتر
ارم رویش کهربای آذرخش مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد خارج شده 14006031813 اطلاعات بیشتر
شهراندیشان توسعه آروین پردیس ICT رشد خارج شده 14005291200 اطلاعات بیشتر
پالان دوز کیمیا ایرانیان مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد خارج شده 14006005015 اطلاعات بیشتر
دنا پارس آژند پردیس جامع رشد خارج شده 10380629867 اطلاعات بیشتر
منشور فناوری فردا ایرانیان پردیس ICT رشد خارج شده 10380601330 اطلاعات بیشتر
شرکت کشاورزی خبرگان پایش هوشمند پردیس اداره امور موسسات رشد خارج شده 14006731345 اطلاعات بیشتر
آرمان پژوه امداد کیمیای سلامت پردیس جامع رشد خارج شده 10380651635 اطلاعات بیشتر
داده کاوان معیار گستر توس پردیس ICT رشد خارج شده 10380587885 اطلاعات بیشتر
وی کلیک پردیس ICT رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
فناوران توسعه سالیان برتر شرق پردیس ICT رشد جاری 14004770170 اطلاعات بیشتر
مبین پویش صنعت پارس پردیس جامع رشد جاری 14005160710 اطلاعات بیشتر
گروه صنعتی ماهان تدبیر پارت پردیس انرژی رشد خارج شده 14004184303 اطلاعات بیشتر
زرین بانو پدیده توس مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد خارج شده 14007789072 اطلاعات بیشتر
رسانه هوشمند همسا مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد خارج شده 14005132682 اطلاعات بیشتر
فرآورده های غذایی سالم دست پز پاژ مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
محیط آب پاژ اداره امور موسسات رشد خارج شده 10380637101 اطلاعات بیشتر
اپ سازه مرکز رشد فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
دست پز مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
نورگستران روشاک انرژی توس مرکز رشد فناوری نیشابور رشد خارج شده 14005935287 اطلاعات بیشتر
ابتکار کاشت پویا توس مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی خارج شده 10380599518 اطلاعات بیشتر
میثاق جاوید آینده سازان مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد خارج شده 14006028834 اطلاعات بیشتر
پردازش داده رسام ماروس مرکز رشد فناوری نیشابور رشد خارج شده 14006107256 اطلاعات بیشتر
نوین انرژی پژوهان خوش آتیه اداره امور موسسات رشد خارج شده 14004642284 اطلاعات بیشتر
سرزمین سبز کنجکاوی توس مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی خارج شده 14005633229 اطلاعات بیشتر
شرکت داریا دانش بارثاوا پردیس جامع رشد یافته 10380633262 اطلاعات بیشتر
فناوری اطلاعات یکتا رز سرخ پردیس ICT رشد جاری 14005782645 اطلاعات بیشتر
در شرف تاسیس پردیس جامع رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
بیتا نگار فرهنگ مهرگان مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد خارج شده 14005505007 اطلاعات بیشتر
توسعه فناوری پیشگام آریو پردیس جامع رشد یافته جاری 14004163230 اطلاعات بیشتر
پرتو ارتباط آراد پردیس ICT رشد مقدماتی خارج شده 10380663173 اطلاعات بیشتر
شفق انرژی پاک ایرانیان پردیس انرژی رشد مقدماتی خارج شده 14005845437 اطلاعات بیشتر
گیاه گستر توران مرکز رشد فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده 10380658004 اطلاعات بیشتر
شرکت بیتا اکسیر صنعت پارس مرکز رشد فناوری گناباد رشد خارج شده 14005485098 اطلاعات بیشتر
تولید کوره دما بالا با المنت فین دار مرکز رشد فناوری گناباد رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
زیست فناوران برتر اوژن پردیس جامع رشد خارج شده 14005205688 اطلاعات بیشتر
نورگستران روشاک انرژی توس مرکز رشد فناوری نیشابور رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
ایمن افزار هوشمند توس مرکز رشد فناوری نیشابور رشد خارج شده 14003731197 اطلاعات بیشتر
تجهیزات پزشکی ارسک یکتا تجهیز پردیس جامع رشد 14005507159 اطلاعات بیشتر
مدیران صنعت شمس هشتم پردیس جامع رشد خارج شده 14004199112 اطلاعات بیشتر
فناوری های راهبردی رام راش مکانرونیک پردیس جامع رشد خارج شده 14004597359 اطلاعات بیشتر
در شرف تاسیس پردیس جامع رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
ریزفناوری باغات پارت مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد مقدماتی خارج شده 10380578936 اطلاعات بیشتر
به خوراک سرو خراسان اداره امور موسسات رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
توسعه فناوری اطلاعات مشکات پردیس ICT رشد خارج شده 10380425690 اطلاعات بیشتر
شرکت مهندسی نوین کامپوزیت صدرا پردیس انرژی رشد خارج شده 10380494667 اطلاعات بیشتر
تکاپو صنعت نوین خیام مرکز رشد فناوری نیشابور رشد خارج شده 14005597544 اطلاعات بیشتر
درشرف تاسیس اداره امور موسسات رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
آتیه سازان پارت صنعت نیکان پاسارگارد پردیس جامع رشد خارج شده 14004554358 اطلاعات بیشتر
تصویرپردازان دانش فردا پردیس ICT رشد خارج شده 10380608341 اطلاعات بیشتر
توسعه فناوری اطلاعات مشکات پردیس ICT رشد خارج شده 10380425690 اطلاعات بیشتر
کیان تدبیر ژرف اندیش پاژ پردیس انرژی رشد خارج شده 14005837814 اطلاعات بیشتر
آوین سرگرمی آویژه مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد خارج شده 14005197900 اطلاعات بیشتر
آسا گستران فراگیر مرکز رشد فناوری های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رشد خارج شده 10380641191 اطلاعات بیشتر
چشم انداز پیشرفت آرمان شهر بهشت مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد خارج شده 14004677190 اطلاعات بیشتر
فناوران سلامت و ایمنی بهنود پارسیان اداره امور موسسات رشد خارج شده 14004051826 اطلاعات بیشتر
ساینا پردازش گسترش شرق پردیس ICT رشد یافته جاری 14005706732 اطلاعات بیشتر
بهین فناوران صنعت سناباد پردیس انرژی رشد خارج شده ۱۴۰۰۵۰۸۵۸۲۹ اطلاعات بیشتر
در حال تشکیل مرکز رشد فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
سبز اندیشان نوین مرکز رشد فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
رادوین صنعت اسپادانا پردیس جامع رشد مقدماتی خارج شده 14005305650 اطلاعات بیشتر
توسعه فناوری های هوشمند پویا راهکار پارس پردیس ICT رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
سروش مهر رضوان پردیس ICT رشد خارج شده 10380575480 اطلاعات بیشتر
سامانه پردازان مهر آوید مرکز رشد فناوری گناباد رشد خارج شده 14001910832 اطلاعات بیشتر
گروه الکتریک و داده پردازی پیشگامان دنیای کوارتز پردیس ICT رشد خارج شده 10380618502 اطلاعات بیشتر
داده کاوان معیار گستر توس پردیس ICT رشد خارج شده 10380587885 اطلاعات بیشتر
بهپویان امین منتظر پردیس انرژی رشد یافته جاری 10380511056 اطلاعات بیشتر
فناوران پیشتاز مسکن فردا پردیس ICT رشد خارج شده 14006458546 اطلاعات بیشتر
نگار الکترونیک بامداد پردیس جامع رشد جاری 10380640323 اطلاعات بیشتر
بهین پالایه شریف پردیس جامع رشد خارج شده 14007050080 اطلاعات بیشتر
هوش کاوان فراپرداز توس پردیس ICT رشد خارج شده 10380541220 اطلاعات بیشتر
شرکت فراز پویا سیستم پردیس ICT رشد خارج شده 14004160596 اطلاعات بیشتر
تجاری سازی ایده های برتر خراسان مرکز رشد فناوری گناباد رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
شرکت فراز پویا سیستم پردیس ICT رشد خارج شده 14004160596 اطلاعات بیشتر
شرکت فراز پویا سیستم پردیس ICT رشد خارج شده 14004160596 اطلاعات بیشتر
هوشمندسازان سلامت پایدار پردیس ICT رشد جاری 14007620898 اطلاعات بیشتر
آرتا هوشمند پردازان سناباد پردیس ICT رشد خارج شده 10380671594 اطلاعات بیشتر
شرکت آرتا هوشمند پردازان سناباد پردیس ICT رشد خارج شده 10380671594 اطلاعات بیشتر
شهر اندیشان توسعه آروین پردیس ICT رشد خارج شده 14005291200 اطلاعات بیشتر
آی تک آرا پردیس ICT رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
شرکت همراه افزار دایا پردیس ICT رشد جاری 10380651576 اطلاعات بیشتر
کتاب‌پردازان مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
باران مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
یگانه کشت دیار مرکز رشد فناوری نیشابور رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
شرکت سپهر نوآفرینی رایانیک پردیس ICT رشد خارج شده 14007031118 اطلاعات بیشتر
طراحان سفید فردا ایرانیان اداره امور موسسات رشد خارج شده 14004330844 اطلاعات بیشتر
آریا سولار بینالود مرکز رشد فناوری نیشابور رشد خارج شده 14005167490 اطلاعات بیشتر
سرو تک پژوهش صنعت سینا مرکز رشد فناوری نیشابور رشد خارج شده اطلاعات بیشتر
آذین صنعت پوریا نیرو پردیس جامع رشد خارج شده 14005258586 اطلاعات بیشتر
توان گستر آلتون پردیس انرژی رشد خارج شده 10380579143 اطلاعات بیشتر
پایافن آوران دانش محور پارس آذین پردیس انرژی رشد خارج شده 10380636607 اطلاعات بیشتر
چوبسان شرق پردیس جامع رشد خارج شده 10380548529 اطلاعات بیشتر
نانوفن آوران شریف الکترونیک پردیس انرژی رشد مقدماتی خارج شده اطلاعات بیشتر
آوند ارتباطات خیام مرکز رشد فناوری نیشابور رشد خارج شده 14004873978 اطلاعات بیشتر
آموزشی یگانه ابتکار رایان سنا پردیس ICT رشد خارج شده 14004707249 اطلاعات بیشتر
نوین پارسیان پاژند هما پردیس انرژی رشد خارج شده 10380562877 اطلاعات بیشتر
شرکت داده گستران پژواک آریا پردیس ICT رشد جاری 10380616817 اطلاعات بیشتر
عنوان شرکت مرکز مربوطه دوره شرکت وضعیت شرکت شناسه ملی