اتوماسیون صنعتی با PLC S7-1200

معرفی
دوره جامع اتوماسیون صنعتی با هدف توانمند سازی کامل متخصصین در حوزه کنترل و ابزار دقیق برنامه ریزی شده است. در این دوره آموزشی در ابتدا PLC S7-1200 از ابتدا و در نرم افزار TIA PORTAL آموزش داده می شود و پس از آموزش ورودی و خروجی های دیجیتال و آنالوگ، وقفه ها، انواع تایمرها و کانتر، نحوه خطایابی و انواع فانکشن ها، در قسمت فانکشن های پیشرفته نرم افزار قدرتمند مانیتورینگ WinCC TIA آموزش داده شده و در نهایت راه اندازی انواع الکتروموتورها با درایورهای میکرومستر زیمنس و ارتباط درایو با PLC.
سخنران / استاد:  مهدی توانا
مهدی توانا، مارغ التحصیل کارشناسی برق - الکترونیک و کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات می باشد. سوابق تجربی ایشان: ﻣﺸﺎور ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ ) ﻓﺎوا ( در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﯿﺶ از 30 ﭘﺮوژه ﮐﻨﺘﺮل و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر، • ﻣﺪرس دروس ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻣﺸﻬﺪ ( ﺑﻬﺎر/ﺧﯿﺎم/ﺳﺠﺎد) دوره های تخصصی: • دوره ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ زﯾﻤﻨﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﻤﻨﺲ - ﮐﻠﻦ آﻟﻤﺎن، دوره ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﺑﺰاردﻗﯿﻖ ﺻﻨﻌﺘﯽ - ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ واﯾﺪ ﭘﻼس - ﻓﻮژو ﭼﯿﻦ، دوره ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ زﯾﻤﻨﺲ- ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش زﯾﻤﻨﺲ - ﮔﻮانگ جو ﭼﯿﻦ، دوره ﺗﺨﺼﺼﯽ DCS و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی Redundancy ﻧﻮﯾﻦ زﯾﻤﻨﺲ– ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش زﯾﻤﻨﺲ – دﺑﯽ
نوع رویداد:  دوره‌های آموزشی
زمان برگزاری:  1401/05/02 از ساعت 17:00 تا 21:00
زمان ثبت‌نام:  1401/04/07 تا 1401/05/10
هزینه ثبت‌نام واحدهای فناور:  9000000 ریال
هزینه ثبت‌نام آزاد:  30000000 ریال
رویدادهای جاری پیش‌رو
اتوماسیون صنعتی با PLC S7-1200