مدیریت امور مالی

.

وضعیت مجوز دانش‌بنیان محصولات
وضعیت واحد‌های جاری به تفکیک دوره
تیم کاری
 • ا ب
  احمد باصری
  مدیر امور مالی
 • ع پ
  علیرضا پورعباسیان
  کارشناس جمعدار اموال
 • م ف
  مریم فاروغ
  کارشناس امور مالی و درآمدها
 • م ی
  محمودرضا یزدی
  کارشناس حسابداری

0

شرکت‌های جاری

0

کل شرکت‌ها

0

تعداد کل محصولات

0

تعداد کل پرسنل شرکت‌ها
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد