اپلیکیشن آموزشگاه من

اپلیکیشن ویژه مدیران آموزشگاه در این اپلیکیشن به سادگی میتونید اطلاعات کاربری شرکت کنندگان را مشاهده کنید، اطلاع رسانی پیامکی کنید. فرآیندهای مالی را مدیریت کنید. همچنین اساتید میتونند حضور و غیاب و کارنامه دوره آموزشی را تکمیل کنند.

مجوز دانش‌بنیان: ندارد
مجوز صنایع خلاق: ندارد
محصول فناور : خیر
واحد اندازه گیری : تعداد نصب
ایران کد : 
استاندارد تولید : 
بازار فروش : 
گروه تخصصی :