اپلیکیشن آموزشگاه من

اپلیکیشن ویژه مدیران آموزشگاه در این اپلیکیشن به سادگی میتونید اطلاعات کاربری شرکت کنندگان را مشاهده کنید، اطلاع رسانی پیامکی کنید. فرآیندهای مالی را مدیریت کنید. همچنین اساتید میتونند حضور و غیاب و کارنامه دوره آموزشی را تکمیل کنند.

واحد اندازه گیری :  تعداد نصب
ایران کد : 
استاندارد تولید : 
اطلاعات واحد فناور
عنوان :  نسل رویش فرصت ویستا
تلفن :  05191090439
وب‌سایت :  www.nikaro.ir