بیوسوخت

بیوسوخت سوختی بر پایه مواد کربنی با منبع تجدید پذیر می باشد که مشخصات محصول به شرح زیر می باشد Row material Plastic Tire Wood Diesel Pyrolysis temperature ºC 390 423 512 - Production yield% 64 55 47 - Density at 15◦C (kg/m3) 720 842 945 830 Viscosity at 40◦C (mm2/s) 2.1 3.52 7.2 2.4 Flash point ºC 51 60 95 73 pour point ºC -10 -10 -1 -3 Water content 1% 1% 26% - Calorific value (kj/kg) 41200 40356 22870 43000

واحد اندازه گیری :  لیتر
ایران کد : 
استاندارد تولید : 
اطلاعات واحد فناور
عنوان :  ویرا صنعت فجر طاهر
تلفن : 
وب‌سایت : 

محصولات واحد فناور