پلتفرم استعدادسنجی،هدایت تحصیلی و شغلی

ارزیابی شناختی و سنجش کارکردهای اجرایی مغز استعدادیابی آزمون های استعدادسنجی، هدایت تحصیلی و مسیر شغلی پیشنهادات کلاس بهبود نقاط قوت و ضعف

واحد اندازه گیری :  کیفی
ایران کد : 
استاندارد تولید : 
اطلاعات واحد فناور
عنوان :  نسل رویش فرصت ویستا
تلفن :  05191090439
وب‌سایت :  www.nikaro.ir