پلتفرم استعدادسنجی،هدایت تحصیلی و شغلی

مسیر در حال توسعه و ارائه خدمات انجام آزمون های استعدادسنجی، هدایت تحصیلی و مسیر شغلی پیشنهادات مسیر آموزشی در پروفایل فرد

واحد اندازه گیری :  عدد
ایران کد : 
استاندارد تولید : 
اطلاعات واحد فناور
عنوان :  نسل رویش فرصت ویستا
تلفن :  05191090439
وب‌سایت :  www.nikaro.ir