رتروفیت تجهیزات فشار متوسط

6kv-12kv-20kv-33kv

واحد اندازه گیری :  دستگاه
ایران کد : 
استاندارد تولید : 
اطلاعات واحد فناور
عنوان :  شرکت مولد نیرو صنعت ایرانیان
تلفن :  05135411801
وب‌سایت :