مودم GPRS

انتقال اطلاعات در بستر شبکه های محلی ازجمله ایرانسل و همراه اول

واحد اندازه گیری :  دستگاه
ایران کد : 
استاندارد تولید :