نام و نام خانوادگی شماره تماس حوزه سازمانی
رضا قنبری 05135003228 ریاست اطلاعات بیشتر
مهدی مروی 05135003608 معاون توسعه و مدیریت منابع اطلاعات بیشتر
اکبر امینی 05135003232 معاون پشتیبانی فناوری اطلاعات بیشتر
داود تفضلی 05135003131 معاون توسعه فناوری اطلاعات بیشتر
هاشم مهذب 05135003221 مدیر برنامه‌ریزی و توسعه سیستم‌ها اطلاعات بیشتر
علی جاهدی 05136088210-15 مدیر پردیس ICT اطلاعات بیشتر
سید موسی سیادتی 05135003423 مدیر پردیس جامع اطلاعات بیشتر
سید ایمان شریعتی 05135003377 مدیر توسعه کسب‌وکار اطلاعات بیشتر
علیرضا شیرازی 05142637043 رئیس مرکز رشد نیشابور اطلاعات بیشتر
معصومه ذاکریان 05135003428 مدیر پردیس انرژی اطلاعات بیشتر
نرگس خنده رو 05135003459 رئیس اداره هماهنگی مراکز فناوری و نوآوری اطلاعات بیشتر
مسعود جمشیدیان 05152210146 رئیس مرکز رشد تربت حیدریه اطلاعات بیشتر
ساناز حسینیان نژاد 05135003306 سرپرست اداره توسعه بازار و پروژه‌ها اطلاعات بیشتر
احمد باصری 05135003615 مدیر امور مالی اطلاعات بیشتر
رضا اکبری 05135003313 سرپرست دفتر آمار و فناوری اطلاعات اطلاعات بیشتر
علیرضا افتاده 05135003606 سرپرست امور اداری و منابع انسانی اطلاعات بیشتر
حسین تقوی 05157288633 رئیس مرکز رشد گناباد اطلاعات بیشتر
ابوذر امینی رئیس اداره زیرساخت فناوری اطلاعات بیشتر
رضا قاضی خانی 05135003228 سرپرست حوزه ریاست و روابط عمومی اطلاعات بیشتر
جلال تیموری 05135003303 رئیس اداره حراست اطلاعات بیشتر
علیرضا اسلامی 38717014 رئیس مرکز رشد فناوری‌های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر
ریحانه صباغ زاده 44641958 مدیر مرکز رشد سبزوار اطلاعات بیشتر
وحید رضا پاکزاد 35003230 کارشناس برنامه و بودجه اطلاعات بیشتر
الهام رحمانی اطلاعات بیشتر
مهسا کیخسروی 44641958 کارشناس امور واحدهای فناور اطلاعات بیشتر
صدیقه استیری 44641957 کارشناس امور واحدهای فناور اطلاعات بیشتر
حجت مهربانی کارپرداز اطلاعات بیشتر
علیرضا توکلی مسئول بایگانی اطلاعات بیشتر
قاسم مهربانی نگهبان اطلاعات بیشتر
مریم کارشناس امور واحدهای فناور اطلاعات بیشتر
مهدی لگزیان 05135003479 کارشناس توسعه زیرساخت‌های فیزیکی اطلاعات بیشتر
محمد صادق شاه تقی راد 35003135 کارشناس روابط عمومی اطلاعات بیشتر
مرتضی دزیانی 05136088210-16 کارشناس امور واحدهای فناور - فرهنگی اطلاعات بیشتر
زهرا خسروی راد 05135003419 کارشناس آموزش و مشاوره اطلاعات بیشتر
مازیار ناظران 05142637041 کارشناس امور واحدهای فناور اطلاعات بیشتر
اعظم شریفی 05135003422 کارشناس امور اداری اطلاعات بیشتر
علیرضا پورعباسیان 35003451 کارشناس جمعدار اموال اطلاعات بیشتر
محبوبه احمدی 05135003414 کارشناس امور اداری اطلاعات بیشتر
ثریا حافظی مطلق 05136088210-14 کارشناس امور واحدهای فناور اطلاعات بیشتر
سیده فاطمه شهرستانی 051350033472 کارشناس امور واحدهای فناور اطلاعات بیشتر
محمدعلی دشتی 05135003459 کارشناس خدمات فناوری اطلاعات بیشتر
ایمان شریعت 05135003244 کارشناس امور واحدهای فناور - جامع اطلاعات بیشتر
رضا غضنفری 05135003274 کارشناس امور واحدهای فناور اطلاعات بیشتر
حسین اسکندری 05135003603 کارشناس امور واحدهای فناور اطلاعات بیشتر
بی بی نرجس علم الهدایی 05135003143 کارشناس نوآوری و شکوفایی خلاقیت اطلاعات بیشتر
مریم صدوقی 05135003138 کارشناس نگهداری و توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات اطلاعات بیشتر
مریم فاروغ 05135003612 کارشناس امور مالی و درآمدها اطلاعات بیشتر
هاشم پوراحمدان 05135003610 مسئول امور رفاهی و خدمات عمومی اطلاعات بیشتر
محمودرضا یزدی 05135003612 کارشناس حسابداری اطلاعات بیشتر
سید احسان کشمیری 05135003228 کارشناس دفتر ریاست اطلاعات بیشتر
محمود کیانفرد 05138717016 کارشناس امور واحدهای فناور اطلاعات بیشتر
ادریس پهلوان 05135003137 کارشناس نگهداری و توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات اطلاعات بیشتر
لیلی بیرمی 05135003313 کارشناس آمار و فناوری اطلاعات اطلاعات بیشتر
حامد شجاع سنگچولی 05135003478 کارشناس توسعه بازار و پروژه ها اطلاعات بیشتر
مهدی شهابی پور 05135003300 کارشناس حراست اطلاعات بیشتر
فریده برقی 05135003474 مسئول روابط عمومی اطلاعات بیشتر
مریم نعمتی 05135003606 -- اطلاعات بیشتر
نویده حسنی رخ 05135003606 مسئول دبیرخانه اطلاعات بیشتر
نیکا خواجه پور 05135003520 مسئول مالکیت فکری اطلاعات بیشتر
سمیه جوادی 05157288633 کارشناس امور واحدهای فناور اطلاعات بیشتر
فهیمه حسامی 05136088210-17 کارشناس امور واحدهای فناور اطلاعات بیشتر
ربابه ملک نژاد 350033329 کارشناس ارزیابی عملکرد اطلاعات بیشتر
سعید صدیق 05135003465 کارشناس امور واحدهای فناور اطلاعات بیشتر
سید مهدی مظلوم زاده 05135003506 کارشناس نوآوری سازمانی اطلاعات بیشتر
سعیده محمدیان 05135003456 کارشناس نظارت و ارزیابی پردیس‌ها و مراکز فناوری اطلاعات بیشتر
بابک امین اطلاعات بیشتر
صدیقه مهمان نواز کارشناس معاونت پشتیبانی فناوری اطلاعات بیشتر
نام و نام خانوادگی شماره تماس حوزه سازمانی