نام و نام خانوادگی حوزه سازمانی واحد سازمانی سمت سازمانی شماره تماس
ادریس پهلوان حوزه ریاست اداره آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی کارشناس نگهداری و توسعه زیرساخت‌های فیزیکی IT 05135003137 اطلاعات بیشتر
لیلی بیرمی حوزه ریاست اداره آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی کارشناس آمار و سامانه‌های اطلاعاتی 05135003313 اطلاعات بیشتر
مریم صدوقی حوزه ریاست اداره آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی کارشناس نگهداری و توسعه زیرساخت‌های فیزیکی IT 05135003138 اطلاعات بیشتر
رضا اکبری حوزه ریاست اداره آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی سرپرست اداره آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی 05135003313 اطلاعات بیشتر
بی بی نرجس علم الهدایی معاونت توسعه فناوری اداره توسعه مراکز فناوری و ارتباط با دانشگاه کارشناس نوآوری و شکوفایی خلاقیت 05135003143 اطلاعات بیشتر
فریده برقی معاونت توسعه فناوری اداره توسعه مراکز فناوری و ارتباط با دانشگاه کارشناس نظارت و ارزیابی پردیس‌ها و مراکز فناوری 05135003474 اطلاعات بیشتر
نرگس خنده رو معاونت توسعه فناوری اداره توسعه مراکز فناوری و ارتباط با دانشگاه سرپرست اداره توسعه مراکز فناوری و ارتباط با دانشگاه 05135003459 اطلاعات بیشتر
نیکا خواجه پور معاونت پشتیبانی فناوری مدیریت توسعه کسب و کار کارشناس مالکیت فکری 05135003288 اطلاعات بیشتر
سید ایمان شریعتی معاونت پشتیبانی فناوری مدیریت توسعه کسب و کار مدیر مرکز توسعه کسب‌وکار 05135003377 اطلاعات بیشتر
محمدعلی دشتی معاونت پشتیبانی فناوری مدیریت توسعه کسب و کار کارشناس خدمات فناوری 05135003459 اطلاعات بیشتر
فاطمه باغبانی معاونت پشتیبانی فناوری مدیریت توسعه کسب و کار .. 35003520 اطلاعات بیشتر
سید احسان کشمیری حوزه ریاست دفتر ریاست کارشناس دفتر ریاست 05135003228 اطلاعات بیشتر
مسعود میرزائی شهرابی حوزه ریاست دفتر ریاست رئیس اطلاعات بیشتر
علیرضا سلکی حوزه ریاست دفتر ریاست اطلاعات بیشتر
مهدی شهابی پور حوزه ریاست اداره حراست کارشناس فناوری اطلاعات 05135003300 اطلاعات بیشتر
جلال تیموری حوزه ریاست اداره حراست رئیس اداره حراست 05135003303 اطلاعات بیشتر
حجت مهربانی معاونت توسعه و مدیریت منابع مدیریت امور اداری مسئول تدارکات اطلاعات بیشتر
هاشم پوراحمدان معاونت توسعه و مدیریت منابع مدیریت امور اداری کارشناس اداری 05135003610 اطلاعات بیشتر
فائزه رحمانی معاونت توسعه و مدیریت منابع مدیریت امور اداری کارشناس اطلاعات بیشتر
علیرضا افتاده معاونت توسعه و مدیریت منابع مدیریت امور اداری سرپرست امور اداری 05135003606 اطلاعات بیشتر
مریم نعمتی معاونت توسعه و مدیریت منابع مدیریت امور اداری بدون پست (مأمور به پارک گلستان) 05135003606 اطلاعات بیشتر
احمد باصری معاونت توسعه و مدیریت منابع مدیریت امور مالی مدیر امور مالی 05135003615 اطلاعات بیشتر
علیرضا پورعباسیان معاونت توسعه و مدیریت منابع مدیریت امور مالی کارشناس امین اموال 35003451 اطلاعات بیشتر
مریم فاروغ معاونت توسعه و مدیریت منابع مدیریت امور مالی کارشناس امور مالی و درآمدها 05135003612 اطلاعات بیشتر
محمودرضا یزدی معاونت توسعه و مدیریت منابع مدیریت امور مالی کارشناس حسابداری 05135003612 اطلاعات بیشتر
مهدی لگزیان معاونت توسعه و مدیریت منابع اداره زیرساخت فناوری کارشناس توسعه زیرساخت‌های فیزیکی 05135003479 اطلاعات بیشتر
ابوذر امینی معاونت توسعه و مدیریت منابع اداره زیرساخت فناوری رئیس اداره زیرساخت فناوری اطلاعات بیشتر
ساناز حسینیان نژاد معاونت پشتیبانی فناوری اداره توسعه بازار و پروژه‌ها سرپرست اداره توسعه بازار و پروژه‌ها 05135003134 اطلاعات بیشتر
حامد شجاع سنگچولی معاونت پشتیبانی فناوری اداره توسعه بازار و پروژه‌ها کارشناس توسعه بازار و پروژه ها 05135003478 اطلاعات بیشتر
علی جاهدی معاونت توسعه فناوری پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات مدیر امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات 05136088210-15 اطلاعات بیشتر
فهیمه حسامی معاونت توسعه فناوری پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات کارشناس امور واحدهای فناور 05136088210-17 اطلاعات بیشتر
آرمان وحیدی معاونت توسعه فناوری پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات کارشناس پذیرش 36088210-14 اطلاعات بیشتر
داود دادخواه معاونت توسعه فناوری پردیس فناوری انرژی کارشناس امور واحدهای فناور اطلاعات بیشتر
محمدجواد زارعی معاونت توسعه فناوری پردیس فناوری انرژی سرپرست پردیس فناوری انرژی اطلاعات بیشتر
مرتضی دزیانی معاونت توسعه فناوری پردیس فناوری انرژی کارشناس امور واحدهای فناور 05136088210-16 اطلاعات بیشتر
ایمان شریعت معاونت توسعه فناوری پردیس فناوری جامع کارشناس امور واحدهای فناور 05135003244 اطلاعات بیشتر
سیده فاطمه شهرستانی معاونت توسعه فناوری پردیس فناوری جامع کارشناس امور واحدهای فناور 05135003235 اطلاعات بیشتر
مهدیه صحرانورد بوری آبادی معاونت توسعه فناوری پردیس فناوری جامع . اطلاعات بیشتر
حسین تقوی معاونت توسعه فناوری مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رئیس اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد 05157288633 اطلاعات بیشتر
سمیه جوادی معاونت توسعه فناوری مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد کارشناس امور واحدهای فناور 05157288633 اطلاعات بیشتر
علیرضا شیرازی معاونت توسعه فناوری مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور کارشناس امور واحدهای فناور 05142637041 اطلاعات بیشتر
مازیار ناظران معاونت توسعه فناوری مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رئیس اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور 05142637043 اطلاعات بیشتر
مریم فنودی معاونت توسعه فناوری مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی کارشناس امور واحدهای فناور اطلاعات بیشتر
سید حسین رجایی معاونت توسعه فناوری مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی کارشناس امور واحدهای فناور اطلاعات بیشتر
سید ابوالقاسم حقایقی مقدم معاونت توسعه فناوری مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رئیس مرکز رشد فناوری‌های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر
زینب عباسی گنجی معاونت توسعه فناوری مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی کارشناس امور واحدهای فناور اطلاعات بیشتر
مهدا متولی حقیقی معاونت توسعه فناوری مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی کارشناس امور واحدهای فناور 33822370 اطلاعات بیشتر
سعید شجاعی کاریزکی معاونت توسعه فناوری مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه مسئول پی‌گیری امور مرکز رشد فناوری تربت‌حیدریه 09153327525 اطلاعات بیشتر
یاسر سیاوشی جامی معاونت توسعه فناوری مرکز رشد فناوری‌های فرهنگی و زیارت رئیس اداره مرکز رشد فناوری‌های فرهنگی و زیارت اطلاعات بیشتر
الهام رحمانی معاونت توسعه فناوری مرکز رشد فناوری‌های فرهنگی و زیارت 05136088210 داخلی 16 اطلاعات بیشتر
مهسا کیخسروی معاونت توسعه فناوری مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار کارشناس امور واحدهای فناور 44641952 اطلاعات بیشتر
صدیقه استیری معاونت توسعه فناوری مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار کارشناس امور واحدهای فناور 44641957 اطلاعات بیشتر
مرتضی رضائی معاونت توسعه فناوری مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار سرپرست مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار اطلاعات بیشتر
مصطفی ایزدی حوزه ریاست مدیریت برنامه، بودجه و توسعه سیستم‌ها کارشناس ارزیابی عملکرد اطلاعات بیشتر
سید مهدی مظلوم زاده حوزه ریاست مدیریت برنامه، بودجه و توسعه سیستم‌ها کارشناس نوآوری سازمانی 05135003506 اطلاعات بیشتر
الهه ملک نژاد حوزه ریاست مدیریت برنامه، بودجه و توسعه سیستم‌ها کارشناس برنامه و بودجه 05136060985 اطلاعات بیشتر
اکبر امینی حوزه ریاست مدیریت برنامه، بودجه و توسعه سیستم‌ها مدیر برنامه، بودجه و توسعه سیستم‌ها 05135003232 اطلاعات بیشتر
سید موسی سیادتی حوزه ریاست مدیریت برنامه، بودجه و توسعه سیستم‌ها کارشناس برنامه، بودجه و توسعه سیستم‌ها 05135003423 اطلاعات بیشتر
نویده حسنی رخ معاونت توسعه و مدیریت منابع دبیرخانه مرکزی مسئول دبیرخانه 05135003606 اطلاعات بیشتر
حسینعلی اخلاقی امیری معاونت پشتیبانی فناوری ستاد معاونت پشتیبانی فناوری معاون پشتیبانی فناوری اطلاعات بیشتر
مسعود جمشیدیان معاونت توسعه فناوری ستاد معاونت توسعه فناوری معاون توسعه فناوری 05152210146 اطلاعات بیشتر
رضا قاضی خانی معاونت توسعه و مدیریت منابع ستاد معاونت توسعه و مدیریت منابع معاون توسعه و مدیریت منابع 05135003228 اطلاعات بیشتر
زهرا قلمبر معاونت توسعه و مدیریت منابع ستاد معاونت توسعه و مدیریت منابع کارشناس 05135003422 اطلاعات بیشتر
قاسم مهربانی معاونت توسعه و مدیریت منابع ستاد معاونت توسعه و مدیریت منابع نگهبان اطلاعات بیشتر
زهرا خسروی راد معاونت پشتیبانی فناوری آموزش و مشاوره کارشناس آموزش و مشاوره 05135003419 اطلاعات بیشتر
مجید عاقل معاونت توسعه فناوری مرکز رشد فناوری کاشمر رئیس اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کاشمر اطلاعات بیشتر
سید محمدسعید حسینی معاونت توسعه فناوری کانون خلاقیت شکوفایی و نوآوری دانشگاه پیام نور تایباد مسئول کانون خلاقیت شکوفایی و نوآوری اطلاعات بیشتر
عماد طاهری معاونت توسعه فناوری کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری بردسکن مسئول کانون خلاقیت شکوفایی و نوآوری اطلاعات بیشتر
موسی یوسفی معاونت توسعه فناوری کانون خلاقیت شکوفایی و نوآوری طرقبه شاندیز مسئول کانون خلاقیت شکوفایی و نوآوری اطلاعات بیشتر
سیدمحمدعلی علم الهدایی معاونت توسعه فناوری کانون خلاقیت شکوفایی و نوآوری طرقبه شاندیز مسئول کانون خلاقیت شکوفایی و نوآوری اطلاعات بیشتر
حسین ابراهیمی معاونت توسعه فناوری کانون خلاقیت شکوفایی و نوآوری دانشگاه پیام نور بجستان مسئول کانون خلاقیت شکوفایی و نوآوری اطلاعات بیشتر
الهام حسینی محراب معاونت توسعه فناوری کانون خلاقیت شکوفایی و نوآوری موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام مسئول کانون خلاقیت شکوفایی و نوآوری اطلاعات بیشتر
اعظم شریفی معاونت توسعه و مدیریت منابع منابع انسانی مسئول منابع انسانی و کارگزینی 05135003422 اطلاعات بیشتر
وحید اله دادی معاونت توسعه فناوری پردیس صنایع معدنی کارشناس امور واحدهای فناور اطلاعات بیشتر
یوسف یوسفی معاونت توسعه فناوری پردیس صنایع معدنی مدیر پردیس صنایع معدنی اطلاعات بیشتر
نام و نام خانوادگی حوزه سازمانی واحد سازمانی سمت سازمانی شماره تماس