نام و نام خانوادگی حوزه سازمانی واحد سازمانی سمت سازمانی شماره تماس
رضا کاظم زاده حوزه ریاست اداره آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی اطلاعات بیشتر
مریم صدوقی حوزه ریاست اداره آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی کارشناس نگهداری و توسعه زیرساخت‌های فیزیکی IT 05135003138 اطلاعات بیشتر
ادریس پهلوان حوزه ریاست اداره آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی کارشناس نگهداری و توسعه زیرساخت‌های فیزیکی IT 05135003137 اطلاعات بیشتر
لیلی بیرمی حوزه ریاست اداره آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی کارشناس آمار و سامانه‌های اطلاعاتی 05135003313 اطلاعات بیشتر
رضا اکبری حوزه ریاست اداره آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی سرپرست اداره آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی 05135003313 اطلاعات بیشتر
بی بی نرجس علم الهدایی معاونت توسعه فناوری اداره توسعه مراکز فناوری و ارتباط با دانشگاه کارشناس نوآوری و شکوفایی خلاقیت 05135003143 اطلاعات بیشتر
سعیده محمدیان معاونت توسعه فناوری اداره توسعه مراکز فناوری و ارتباط با دانشگاه کارشناس اداره توسعه مراکز فناوری و ارتباط با دانشگاه 05135003456 اطلاعات بیشتر
فریده برقی معاونت توسعه فناوری اداره توسعه مراکز فناوری و ارتباط با دانشگاه کارشناس نظارت و ارزیابی پردیس‌ها و مراکز فناوری 05135003474 اطلاعات بیشتر
نیکا خواجه پور معاونت پشتیبانی فناوری مدیریت توسعه کسب و کار کارشناس مالکیت فکری 05135003520 اطلاعات بیشتر
سید ایمان شریعتی معاونت پشتیبانی فناوری مدیریت توسعه کسب و کار مدیر مرکز توسعه کسب‌وکار 05135003377 اطلاعات بیشتر
محمدعلی دشتی معاونت پشتیبانی فناوری مدیریت توسعه کسب و کار کارشناس خدمات فناوری 05135003459 اطلاعات بیشتر
رضا قاضی خانی حوزه ریاست دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل رئیس دفتر حوزه ریاست و روابط عمومی 05135003228 اطلاعات بیشتر
محمد صادق شاه تقی راد حوزه ریاست دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل کارشناس روابط عمومی 35003135 اطلاعات بیشتر
علیرضا سلکی حوزه ریاست دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل اطلاعات بیشتر
سید احسان کشمیری حوزه ریاست دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل کارشناس دفتر ریاست 05135003228 اطلاعات بیشتر
مسعود میرزائی شهرابی حوزه ریاست دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل ریاست اطلاعات بیشتر
مهدی شهابی پور حوزه ریاست اداره حراست کارشناس فناوری اطلاعات 05135003300 اطلاعات بیشتر
جلال تیموری حوزه ریاست اداره حراست رئیس اداره حراست 05135003303 اطلاعات بیشتر
هاشم پوراحمدان معاونت توسعه و مدیریت منابع اداره منابع انسانی و امور اداری کارشناس اداری 05135003610 اطلاعات بیشتر
فاطمه باغبانی معاونت توسعه و مدیریت منابع اداره منابع انسانی و امور اداری .. اطلاعات بیشتر
حجت مهربانی معاونت توسعه و مدیریت منابع اداره منابع انسانی و امور اداری مسئول تدارکات اطلاعات بیشتر
اعظم شریفی معاونت توسعه و مدیریت منابع اداره منابع انسانی و امور اداری مسئول منابع انسانی و کارگزینی 05135003422 اطلاعات بیشتر
علیرضا افتاده معاونت توسعه و مدیریت منابع اداره منابع انسانی و امور اداری سرپرست امور اداری 05135003606 اطلاعات بیشتر
مریم نعمتی معاونت توسعه و مدیریت منابع اداره منابع انسانی و امور اداری بدون پست (مأمور به پارک گلستان) 05135003606 اطلاعات بیشتر
احمد باصری معاونت توسعه و مدیریت منابع مدیریت امور مالی مدیر امور مالی 05135003615 اطلاعات بیشتر
علیرضا پورعباسیان معاونت توسعه و مدیریت منابع مدیریت امور مالی کارشناس امین اموال 35003451 اطلاعات بیشتر
مریم فاروغ معاونت توسعه و مدیریت منابع مدیریت امور مالی کارشناس امور مالی و درآمدها 05135003612 اطلاعات بیشتر
محمودرضا یزدی معاونت توسعه و مدیریت منابع مدیریت امور مالی کارشناس حسابداری 05135003612 اطلاعات بیشتر
مهدی لگزیان معاونت توسعه و مدیریت منابع اداره زیرساخت فناوری کارشناس توسعه زیرساخت‌های فیزیکی 05135003479 اطلاعات بیشتر
ابوذر امینی معاونت توسعه و مدیریت منابع اداره زیرساخت فناوری رئیس اداره زیرساخت فناوری اطلاعات بیشتر
ساناز حسینیان نژاد معاونت پشتیبانی فناوری اداره توسعه بازار و پروژه‌ها کارشناس اداره توسعه بازار و پروژه‌ها 05135003306 اطلاعات بیشتر
حامد شجاع سنگچولی معاونت پشتیبانی فناوری اداره توسعه بازار و پروژه‌ها کارشناس توسعه بازار و پروژه ها 05135003478 اطلاعات بیشتر
سید محمد امین حسینی معاونت توسعه فناوری مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات کارشناس پذیرش 36088210-14 اطلاعات بیشتر
علی جاهدی معاونت توسعه فناوری مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات 05136088210-15 اطلاعات بیشتر
فهیمه حسامی معاونت توسعه فناوری مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات کارشناس امور واحدهای فناور 05136088210-17 اطلاعات بیشتر
معصومه ذاکریان معاونت توسعه فناوری مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی مدیر مرکز رشد فناوری انرژی 05135003428 اطلاعات بیشتر
رضا غضنفری معاونت توسعه فناوری مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی کارشناس امور واحدهای فناور 05135003274 اطلاعات بیشتر
حسین اسکندری معاونت توسعه فناوری مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی کارشناس امور واحدهای فناور 05135003603 اطلاعات بیشتر
مرتضی دزیانی معاونت توسعه فناوری مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی کارشناس امور واحدهای فناور 05136088210-16 اطلاعات بیشتر
ایمان شریعت معاونت توسعه فناوری مدیریت امور واحدهای فناورری جامع کارشناس امور واحدهای فناور 05135003244 اطلاعات بیشتر
سیده فاطمه شهرستانی معاونت توسعه فناوری مدیریت امور واحدهای فناورری جامع کارشناس امور واحدهای فناور 051350033472 اطلاعات بیشتر
نرگس خنده رو معاونت توسعه فناوری مدیریت امور واحدهای فناورری جامع سرپرست مدیریت امور مرکز رشد فناوری جامع 05135003459 اطلاعات بیشتر
سمیه جوادی معاونت توسعه فناوری اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد کارشناس امور واحدهای فناور 05157288633 اطلاعات بیشتر
حسین تقوی معاونت توسعه فناوری اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد رئیس اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد 05157288633 اطلاعات بیشتر
مازیار ناظران معاونت توسعه فناوری اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور رئیس اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور 05142637041 اطلاعات بیشتر
علیرضا شیرازی معاونت توسعه فناوری اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور کارشناس امور واحدهای فناور 05142637043 اطلاعات بیشتر
حسین بیات معاونت توسعه فناوری اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی کارشناس امور واحدهای فناور اطلاعات بیشتر
مریم فنودی معاونت توسعه فناوری اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی کارشناس امور واحدهای فناور اطلاعات بیشتر
بابک امین معاونت توسعه فناوری اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر
محمود کیانفرد معاونت توسعه فناوری اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی کارشناس امور واحدهای فناور 05138717016 اطلاعات بیشتر
سید ابوالقاسم حقایقی مقدم معاونت توسعه فناوری اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی رئیس مرکز رشد فناوری‌های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر
الهام رحمانی معاونت توسعه فناوری اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت اطلاعات بیشتر
مهسا کیخسروی معاونت توسعه فناوری اداره مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار کارشناس امور واحدهای فناور 44641952 اطلاعات بیشتر
صدیقه استیری معاونت توسعه فناوری اداره مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار کارشناس امور واحدهای فناور 44641957 اطلاعات بیشتر
مرتضی رضائی معاونت توسعه فناوری اداره مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار سرپرست مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار اطلاعات بیشتر
سید مهدی مظلوم زاده حوزه ریاست مدیریت برنامه، بودجه و توسعه سیستم ها کارشناس نوآوری سازمانی 05135003506 اطلاعات بیشتر
الهه ملک نژاد حوزه ریاست مدیریت برنامه، بودجه و توسعه سیستم ها کارشناس برنامه و بودجه 05135003230 اطلاعات بیشتر
اکبر امینی حوزه ریاست مدیریت برنامه، بودجه و توسعه سیستم ها مدیر برنامه، بودجه و توسعه سیستم‌ها 05135003232 اطلاعات بیشتر
سید موسی سیادتی حوزه ریاست مدیریت برنامه، بودجه و توسعه سیستم ها کارشناس برنامه، بودجه و توسعه سیستم‌ها 05135003423 اطلاعات بیشتر
مصطفی ایزدی حوزه ریاست مدیریت برنامه، بودجه و توسعه سیستم ها کارشناس ارزیابی عملکرد اطلاعات بیشتر
نویده حسنی رخ معاونت توسعه و مدیریت منابع دبیرخانه مرکزی مسئول دبیرخانه 05135003606 اطلاعات بیشتر
زهرا خسروی راد معاونت پشتیبانی فناوری معاونت پشتیبانی فناوری کارشناس آموزش و مشاوره 05135003419 اطلاعات بیشتر
حسینعلی اخلاقی امیری معاونت پشتیبانی فناوری معاونت پشتیبانی فناوری سرپرست معاونت توسعه فناوری اطلاعات بیشتر
علی اسماعیلی معاونت توسعه فناوری معاونت توسعه فناوری سرپرست معاونت توسعه فناوری اطلاعات بیشتر
زهرا قلمبر معاونت توسعه و مدیریت منابع معاونت توسعه و مدیریت منابع کارشناس اطلاعات بیشتر
علیرضا توکلی معاونت توسعه و مدیریت منابع معاونت توسعه و مدیریت منابع مسئول بایگانی اطلاعات بیشتر
قاسم مهربانی معاونت توسعه و مدیریت منابع معاونت توسعه و مدیریت منابع نگهبان اطلاعات بیشتر
محبوبه احمدی معاونت توسعه و مدیریت منابع معاونت توسعه و مدیریت منابع کارشناس امور اداری 05135003414 اطلاعات بیشتر
سید محمدسعید حسینی معاونت توسعه فناوری کانون خلاقیت شکوفایی و نوآوری دانشگاه پیام نور تایباد مسئول کانون خلاقیت شکوفایی و نوآوری اطلاعات بیشتر
عماد طاهری معاونت توسعه فناوری کانون خلاقیت شکوفایی و نوآوری دانشگاه پیام نور بردسکن مسئول کانون خلاقیت شکوفایی و نوآوری اطلاعات بیشتر
موسی یوسفی معاونت توسعه فناوری کانون خلاقیت شکوفایی و نوآوری طرقبه شاندیز مسئول کانون خلاقیت شکوفایی و نوآوری اطلاعات بیشتر
حسین ابراهیمی معاونت توسعه فناوری کانون خلاقیت شکوفایی و نوآوری دانشگاه پیام نور بجستان مسئول کانون خلاقیت شکوفایی و نوآوری اطلاعات بیشتر
الهام حسینی محراب معاونت توسعه فناوری کانون خلاقیت شکوفایی و نوآوری موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام مسئول کانون خلاقیت شکوفایی و نوآوری اطلاعات بیشتر
نام و نام خانوادگی حوزه سازمانی واحد سازمانی سمت سازمانی شماره تماس