عنوان تایید کننده تاریخ و شماره نسخه #
دستورالعمل پذیرش شتاب دهنده در پارک علم و فناوری خراسان رضوی شورای علمی و فناوری 1338 - 1400/02/29 1 اطلاعات بیشتر
دستورالعمل ارزیابی واحدهای فناور پارک علم و فناوری خراسان رضوی 1401 - 1400/03/02 01 اطلاعات بیشتر
دستورالعمل نحوه تخصیص گرنت خدمات به واحدهای فناور هیات رئیسه 3955 - 1400/06/23 1 اطلاعات بیشتر
آیین‌نامه نحوه تخصیص اعتبارات حمایتی واحدهای فناور هیات رئیسه 3956 - 1400/06/23 2 اطلاعات بیشتر
دستورالعمل صدور مجوز فناوری واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری خراسان رضوی 1403 - 1400/03/02 01 اطلاعات بیشتر
دستورالعمل پذیرش واحدهای تحقیق و توسعه(R&D) در پارک علم و فناوری خراسان رضوی 1402 - 1400/03/02 01 اطلاعات بیشتر
اساسنامه پارک علم و فناوری خراسان رضوی هیات رئیسه 3.132262 - 1399/07/01 5 اطلاعات بیشتر
دستورالعمل پذیرش واحدهای فناور همکار در پارک علم و فناوری خراسان رضوی هیات رئیسه 1514 - 1400/03/08 01 اطلاعات بیشتر
دستورالعمل پذیرش واحدهای فناور در مراکز رشد هیات رئیسه 1800 - 1400/03/19 1 اطلاعات بیشتر
عنوان تایید کننده تاریخ و شماره نسخه #