این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد
وضعیت مجوز دانش‌بنیان محصولات
وضعیت واحد‌های جاری به تفکیک دوره
درخواست‌های پذیرش

2

درخواست پذیرش شده امسال

کل درخواست‌های ارسال شده امسال 87 است.

692

پذیرش شده

4888

کل درخواست‌ها

351

شرکت‌های جاری

765

کل شرکت‌ها

1532

کل محصولات

5452

کل پرسنل شرکت‌ها