این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد
وضعیت مجوز دانش‌بنیان محصولات
وضعیت واحد‌های جاری به تفکیک دوره
درخواست‌های پذیرش

100

درخواست پذیرش شده امسال

کل درخواست‌های ارسال امسال 498 است.

1380

پذیرش شده

6602

کل درخواست‌ها

536

شرکت‌های جاری

1009

کل شرکت‌ها

1156

تعداد کل محصولات

4431

تعداد کل پرسنل شرکت‌ها