...

ابوذر امینی

  •  اداره زیرساخت فناوری          رئیس اداره زیرساخت فناوری 
معرفی
دوره‌های گذرانده شده
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد