ع

علیرضا پورعباسیان

  •  مدیریت امور مالی   35003451       کارشناس جمعدار اموال 
معرفی
دوره‌های گذرانده شده
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد