...

نرگس خنده رو

  •  اداره توسعه مراکز فناوری و ارتباط با دانشگاه   05135003459    incub-supervisor@kstp.ir   رئیس اداره هماهنگی مراکز فناوری و نوآوری 
معرفی
دوره‌های گذرانده شده
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد