ص

صدیقه مهمان نواز

  •  مدیریت توسعه کسب و کار       market-i5@kstp.ir   کارشناس معاونت پشتیبانی فناوری 
معرفی
دوره‌های گذرانده شده
دورهمی واحد های فناور عضو پارک با رویکرد تامین مالی » (1400/08/18)
دورهمی واحد های فناور عضو پارک با رویکرد تامین مالی » (1400/08/18)
دورهمی واحد های فناور عضو پارک با رویکرد تامین مالی » (1400/08/18)
دورهمی واحد های فناور عضو پارک با رویکرد تامین مالی » (1400/08/18)
دورهمی واحد های فناور عضو پارک با رویکرد تامین مالی » (1400/08/18)
دورهمی واحد های فناور عضو پارک با رویکرد تامین مالی » (1400/08/18)
دورهمی واحد های فناور عضو پارک با رویکرد تامین مالی » (1400/08/18)
دورهمی واحد های فناور عضو پارک با رویکرد تامین مالی » (1400/08/18)
تست » (1400/08/01)
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد